Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Podział majątku po rozwodzie Tarnobrzeg

adwokat Tarnobrzeg podział majątku
podział majątku Tarnobrzeg
Prawnik Tarnobrzeg

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Mówią o nas:

⭐⭐⭐⭐⭐ Nie spodziewałam się tak szybko znaleźć właściwego prawnika. Wystarczył jeden telefon!

Joanna, Warszawa


Podział majątku po rozwodzie
Podział majątku wspólnego

KANCELARIA ADWOKACKA Tarnobrzeg, DOBRY ADWOKAT Tarnobrzeg ŚWIADCZY POMOC PRAWNĄ.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY: SPRAWY RODZINNE, SPRAWY ROZWODOWE, PODZIAŁ MAJĄTKU, ALIMENTY, SPRAWY SPADKOWE, ZACHOWEK, SPRAWY KARNE

Rozwód i podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie jest istotnym elementem procesu rozwiązania związku małżeńskiego. Podział majątku wspólnego małżonków jest najczęściej stosowany w przypadku małżeństw, gdzie majątek zgromadzony w trakcie trwania związku jest uważany za majątek wspólny obojga małżonków. W takiej sytuacji, majątek ten zostaje podzielony między małżonków w sposób uzgodniony przez nich samych lub na podstawie decyzji sądu. Podział majątku może obejmować różne aktywa, takie jak nieruchomości, samochody, środki finansowe, przedsiębiorstwa, inwestycje czy też przedmioty wartościowe. Zazwyczaj, małżonkowie będą musieli ustalić wartość każdego z tych elementów co wymagać oceny przez biegłych rzeczoznawców lub ekspertów w odpowiednich dziedzinach. Ważnym aspektem, często pomijanym przy omawianiu podziału majątku, jest podział ewentualnych zobowiązań lub długów, np. związanych z kredytem hipotecznym lub innymi kredytami. Przy podziale majątku należy uwzględnić zarówno aktywa, jak i zobowiązania, aby zagwarantować sprawiedliwy i zrównoważony podział majątku.

Jak przeprowadzić skuteczny podział majątku?

Majątek wspólny małżonków, czyli wszystkie jego składniki takie jak nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i inne wartości, a także wszystkie dotychczasowe zobowiązania partnerów, po rozwodzie można podzielić na kilka sposobów. Podział wspólnych aktywów i pasywów może następować na kilka sposobów, to jest poprzez:
- W drodze decyzji sądu (sądowy podział majątku) - jeśli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, a podział majątku wymaga uczestnictwa sądu, sprawa może zostać przedstawiona sądowi, który wyda decyzję w sprawie podziału majątku.
W każdym przypadku niezwykle istotne jest dokładne określenie wartości i charakteru każdego składnika majątku wspólnego, gdyż pominięcie lub niewłaściwe oszacowanie i niewłaściwe procedowanie, może w późniejszym czasie doprowadzić do wystąpienia dalszych sporów i roszczeń. - Porozumienie między małżonkami (Umowny podział wspólnego majątku małżonków) - małżonkowie sami mogą dojść do porozumienia co do podziału majątku i zawrzeć odpowiednie porozumienie. Jest to dla małżonków naj korzystniejszy sposób w jaki może nastąpić podział majątku.
- Mediację - w przypadku, gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, możliwe jest skorzystanie z usług mediatora, który pomaga w uzyskaniu konsensusu w sprawie podziału majątku.

rozwód, podział majątku, spadek, zachowek

Co to jest majątek osobisty? Jak rozliczyć majątek wspólny a majątek osobisty każdego z małżonków?

Majątek osobisty to majątek, który należy wyłącznie do jednego z małżonków i nie podlega podziałowi podczas postępowania rozwodowego. Zgodnie z przepisami prawa, majątek osobisty to m.in.:

- odszkodowania za szkody osobowe
- udziały w spółkach osobowych nabyte przed zawarciem małżeństwa lub w czasie jego trwania w drodze darowizny lub spadku
- rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa lub otrzymane w drodze darowizny lub spadku przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa
- rzeczy osobiste, czyli przedmioty użytku osobistego takie jak ubrania, biżuteria, książki, sprzęt elektroniczny, itp.
- wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia emerytalne uzyskane przed zawarciem związku małżeńskiego
- prawa autorskie i majątkowe prawa do utworów nabyte przed zawarciem małżeństwa lub otrzymane w drodze darowizny lub spadku w trakcie trwania małżeństwa


Majątek osobisty będzie zawsze stanowił własność tylko jednego z małżonków i nie będzie podlegał podziałowi w trakcie podzaiłu majątku po rozwodzie. W przypadku wspólności majątkowej, majątek osobisty jest oddzielony od majątku wspólnego i nie jest uwzględniany podczas inwentaryzacji majątku wspólnego.

Majątek wspólny - jakie są składniki majątku wspólnego?

W jaki sposób określana jest wartość majątku podlegającego podziałowi?

Majątek wspólny to majątek, który został zgromadzony przez małżonków w czasie trwania małżeństwa. Do głównych, najważniejszych składników majątku wspólnego należą:

- nieruchomości wraz z ich wyposażeniem, nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa,
- nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa ruchomości takie jak samochody, biżuteria, sprzęt AGD i RTV, meble, przedmioty sztuki, itp.,
- zgromadzone przez małżonków w trakcie małżeństwa środki pieniężne na rachunku bankowym, ale też obligacje, akcje czy depozyty,
- nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa przedsiębiorstwa i udziały w spółkach,
- w skład majątku wspólnego wchodza także dochody i zyski uzyskiwane przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, takie jak wynagrodzenia za pracę, zyski ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce, renty, emerytury i świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Określenie dokładnej wartości majątku podlegającego podziałowi, dokonuje się poprzez sporządzenie inwentaryzacji tego majątku, czyli dokładny spis wszystkich składników majątkowych małżonków. Nastęnie należy dokonać możliwie jak najbardziej precyzyjnego określenia wartość każdego przedmiotu, rzeczy, składnika majątku, głównie nieruchomości, samochodów, przedsiębiorstwa czy udziałów w spółce. Ta wartość może być wspólnie ustalona przez strony za pomocą ugody, lub przy braku porozumienia, zostanie ona określona przez biegłego majątkowego, powołanego przez sąd. Po ustaleniu wartości majątku wspólnego, możliwe jest dokonanie podziału majątku między małżonków, uwzględniając wcześniej uzgodnione proporcje podziału lub te, które zostały określone przez sąd.

prawnik pozew o rozwód wzór

Potrzebujesz porady i pomocy prawnej w kwestii podziału majątku Tarnobrzeg? Pamiętaj, że w każdej chwili możesz do nas zadzwonić i opisać swój problem - a my rozpoznamy i omówimy temat, określimy możliwości i przedstawimy propozycje dalszego sposobu działania.

Najlepsi prawnicy w Twojej okolicy pomogą w Twojej sprawie.
Kancelaria Prawna Tarnobrzeg, Adwokat Tarnobrzeg podział majątku, Adwokat rozwód Tarnobrzeg


506 246 140


Czy wiesz że? W 67,7% przypadków powództwo wnosiła kobieta. 74% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.

Na czym polega umowny podział majątku wspólnego po rozwodzie? Podział majątku u notariusza?

Umowny podział majątku dorobkowego dotychczasowych małżonków to forma podziału majątku, która może zostać zastosowana w przypadku partnerów, którzy zdecydowali się na rozdzielność majątkową lub małżonkowie zgadzają się w sposób ugodowy podzielić swój majątek wspólny. W takiej sytuacji, małżonkowie sporządzają umowę dotyczącą podziału majątku, która musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa ta powinna określać, jakie dobra stanowią majątek wspólny, ewentualnie jakie długi są związane z niniejszym majątkiem oraz jakie są proporcje podziału majątku i ewentualnych zobowiązań między małżonków. Udziały te mogą być ustalane niejako dowolnie, jednak zgodnie z przepisami prawa, chyba że strony złożą inne oświadczenie. Ugoda dotycząca podziału majątku może także zawierać klauzulę dotyczącą wyłączenia przysługującego każdemu z małżonków prawa do zapłaty alimentów w razie rozwodu. Jeśli umowa nie zawiera takiej klauzuli, to w razie rozwodu małżonkowie nadal będą mogli domagać się wzajemnego alimentowania.

Umowny podział majątku wspólnego może być dobrym rozwiązaniem dla małżeństw, które chciałyby uniknąć postępowania sądowego i dokonać podziału majątku w sposób ugodowy. Warto jednak pamiętać, że umowa ta wymaga sporządzenia w formie aktu notarialnego i może wiązać się z pewnymi kosztami. W takim przypadku podział majątku może być najszybszym i najtańszym rozwiązaniem.

Na czym polega sądowy podział majątku wspólnego po rozwodzie?

Jeżeli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, podział majątku wspólnego małżeństwa wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym. Sądowy podział wspólnego majątku małżonków, podział aktywów majątku, ale również długów i obciążeń majątku (np. kredyt hipoteczny) bywa często skomplikowany i może budzić wiele niejasności, wątpliwości, czasem (nawet stanowczy sprzeciw zaangażowanych stron.

Jeśli równy podział majątku wspólnego wydaje się być oczywisty i, pomimo nielicznych wyjątków, stosunkowo łatwy do umotywowania, to - w bieżącej sytuacji, gdzie większość wspólnych gospodarstw domowych opiera się na kredytach - konieczność podziału wzajemnych zobowiązań, wśród wielu osób, jest wciąż traktowana bez właściwego zrozumienia tematu, "po macoszemu", co może budzić sprzeciw i wątpliwości jednej ze stron

Co z kredytem po rozwodzie? Jak podzielić wspólne zobowiązania?

Podobno nic tak nie cementuje małżeństw, jak wspólny kredyt hipoteczny. Pomijając żartobliwe podejście do tematu - często o wiele łatwiej jest wziąć rozwód niż przeprowadzić podziału majątku po rozwodzie. Budząca duże wątpliwości prawne i przede wszystkim wyjątkowo niełatwa, była dotąd formalność rozliczenia wspólnego kredytu hipotecznego.

O ile kredyt lub kredyty zostały w całości spłacone przed zakończeniem postępowania o podział majątku wspólnego to problem był stosunkowo łatwy w rozwiązaniu. Spłata kredytu - jeśli nastąpiła po rozwodzie przez jednego z małżonków - traktowana była jako nakład z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny i rozliczana w orzeczeniu kończącym postępowanie. Jednak nieczęsto stać jest dotychczasowych małżonków na spłatę kredytu w całości przed zakończeniem postępowania sądowego.

Dalszemu rozliczaniu kredytu spłacanego przez jednego z małżonków stała na przeszkodzie zasada określona w przepisie art. 618§3 kodeksu postępowania cywilnego, stanowiąca w odniesieniu do takich spraw, że po zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego małżonkowie nie mogą już dochodzić dalszego rozliczenia nakładów.

Wraz z rozwojem rynku kredytów hipotecznych konieczność rozliczenia takich kredytów stała się dość powszechna w trakcie postępowań majątkowych w sądach. Jednocześnie brak wyważonego i rozsądnego podejścia do tematu utrudniał sprawiedliwe rozstrzyganie w sprawach o podział majątku małżeńskiego po rozwodzie. W dniu 27 lutego 2019r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 30/18 podjął uchwałę w znaczny sposób zmieniającą dotychczasową interpretację zagadnienia. Stwierdził bowiem, że artykuł 618 § 3 KPC nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego.

W wyniku tejże uchwały i zmian rozumienia przepisu, małżonkowie mogą w skuteczny sposób rozliczyć pomiędzy sobą spłatę kredytu hipotecznego, która została dokonana także po zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego. Zatem małżonek spłacający kredyt po ustaniu małżeństwa nie będzie pokrzywdzony, jeżeli spłaci kredyt zgodnie z harmonogramem i będzie mógł odzyskać od byłego współmałżonka - niezależnie od czasu kiedy spłata nastąpi - całość przypadającego na niego udziału w kredycie.

prawnik pozew o rozwód wzór

Adwokat Tarnobrzeg, Radca Prawny Tarnobrzeg? Jesteśmy do Twojej dyspozycji - w każdej chwili możesz do nas zadzwonić i opisać swój problem. A my rozpoznamy i omówimy temat, określimy możliwości i przedstawimy propozycje dalszego sposobu działania.
Potrzebna pomoc w temacie: podział majątku po rozwodzie Tarnobrzeg?

Wybierzemy właściwego dla Twojej sprawy prawnika, ustalimy ewentualny termin wizyty lub kontaktu


506 246 140

W Twojej miejscowości Tarnobrzeg osoby, które szukają pomocy prawnej mogą skorzystać z pomocy prawnej adwokata od podziału majątku lub porady prawnej adwokata rozwodowego, który świadczy usługi prawne, w sprawach dotyczących rozwodu, podział majątku dorobkowego (podział majątku wspólnego) i każdej sprawy majątkowej. Kancelaria Adwokacka Tarnobrzeg prowadzi sprawy rozwodowe, sprawy karne, sprawy majątkowe i inne.Czy jest możliwy podział majątku wspólnego małżonków w trakcie postępowania rozwodowego?

Tak, jest możliwy podział majątku wspólnego małżonków w trakcie postępowania rozwodowego. Zgodnie z polskim prawem, małżonkowie mogą wnosić o podział majątku wspólnego przed rozwodem, w trakcie postępowania rozwodowego, a także po jego zakończeniu.

Jeśli małżonkowie mają wspólny majątek, a nie są w stanie porozumieć się co do jego podziału, to mogą zwrócić się do sądu o podział majątku wspólnego. W takim przypadku sąd podejmuje decyzję o podziale majątku wspólnego w oparciu o dowody przedstawione przez strony i stosując obowiązujące przepisy prawa.

Warto jednak zaznaczyć, że postępowanie podziałowe jest często bardziej skomplikowane i czasochłonne niż sam rozwód. Dlatego, jeśli małżonkowie są w stanie porozumieć się co do podziału majątku, warto rozważyć negocjacje i zawarcie ugody przed sądem, co pozwoli uniknąć konieczności prowadzenia dodatkowego postępowania. Dlatego również zasadniczo majątek wspólny dzielony jest przez sądy w oddzielnych postępowaniach, najczęściej po zakończeniu procesu rozwodowego. Aktualnie w Polsce tylko około 5% postępowań rozwodowych kończy się równocześnie wyrokiem określającym podział majątku wspólnego.

Ile kosztuje podział majątku wspólnego małżonków?

Koszty podziału majątku wspólnego małżonków zależą od kilku czynników, takich jak skomplikowanie sprawy, ilość składników majątkowych podlegających podziałowi, a także wybór sposobu przeprowadzenia podziału.

Jeśli strony decydują się na dobrowolny podział majątku wspólnego i nie ma sporów co do wartości ani podziału, to koszty mogą być niskie lub znikome. Strony mogą same podzielić majątek i sporządzić stosowną umowę, która musi być następnie zatwierdzona przez sąd. Jednak w przypadku, gdy występują spory co do wartości składników majątkowych lub nie ma porozumienia co do podziału, konieczne jest skorzystanie z usług prawnika lub biegłego majątkowego, co zwiększa koszty postępowania.

Koszty mogą również wzrosnąć w przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie skomplikowanego postępowania sądowego, np. gdy trzeba udowodnić nieważność umowy majątkowej, ustalić właściwe proporcje podziału, czy zabezpieczyć roszczenia jednej ze stron wobec drugiej.

Ostatecznie, koszty podziału majątku wspólnego zależą od wielu czynników i mogą wynosić od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych lub więcej, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy.

Jak uniknąć podziału majątku wspólnego po rozwodzie?

Czy można zrobić podział majątku przed ślubem?

Można uniknąć podziału majątku wspólnego po rozwodzie na kilka sposobów:

Umowa przedmałżeńska - przed ślubem można sporządzić umowę przedmałżeńską, w której strony określają, co ma być ich osobistym majątkiem i co ma być majątkiem wspólnym. Takie postanowienia będą miały pierwszeństwo przed przepisami prawa i pozwolą na zachowanie osobistej własności każdego z małżonków.
Rozdzielność majątkowa - małżonkowie mogą zdecydować się na rozdzielność majątkową, która oznacza, że każdy z nich posiada swój własny majątek i jest odpowiedzialny za swoje długi. W takim przypadku, po rozwodzie, nie ma potrzeby dokonywania podziału majątku wspólnego.
Sporządzenie umowy o podziale majątku - małżonkowie, którzy chcą uniknąć sporów co do sprawiedliwego podziału majątku mogą sporządzić umowę o podziale majątku przed rozwodem. Takie porozumienie powinno zawierać szczegółowe ustalenia co do wartości i sposobu podziału składników majątkowych oraz zabezpieczeń dla każdej ze stron.
W każdym przypadku ważne jest, aby dokładnie przeanalizować swoją sytuację i skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w doborze odpowiedniego rozwiązania i zabezpieczy interesy każdej ze stron.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie jest czynnością wyjątkowo skomplikowaną. Wymaga dużej i wyspecjalizowanej wiedzy prawniczej, sporego nakładu pracy, czasu i środków, koniecznych do ustalenia składników majątku, ich wartości oraz przysługujących stronom praw. Dlatego, w tej dziedzinie zawsze warto skorzystać z usług doświadczonych prawników.

Czy wiesz że? Podział majątku wspólnego po rozwodzie jest czynnością wyjątkowo skomplikowaną. Wymaga dużej i wyspecjalizowanej wiedzy prawniczej, sporego nakładu pracy, czasu i środków, koniecznych do ustalenia składników majątku osobistego, powstania majątku wspólnego, ustalenia jaka jest wartość majątku oraz przysługujących praw w zakresie podziału majątku. Dlatego, w tej dziedzinie zawsze warto skorzystać z usług doświadczonych prawników.

Co to jest rozdzielność majątkowa i wspólność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa i wspólność majątkowa to dwa rodzaje uregulowań prawnych dotyczących majątku małżonków.

Wspólność majątkowa to forma uregulowania prawno-majątkowego stosowana w przypadku małżeństw, w których małżonkowie nie zawarli żadnej umowy o rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że cały majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, zarówno ten uzyskany wspólnie, jak i każdego z małżonków indywidualnie, stanowi wspólną własność obojga małżonków. Podczas rozdzielania majątku po rozwodzie, zgodnie z przepisami prawa, każdy z małżonków ma prawo do połowy majątku wspólnego, chyba że sąd zdecyduje o innym podziale majątku ze względu na okoliczności sprawy.

Z kolei rozdzielność majątkowa to forma uregulowania prawno-majątkowego, w której każdy z małżonków posiada swój własny, oddzielny majątek, niezależny od majątku drugiego małżonka. Oznacza to także, że każdy z małżonków jest samodzielnie odpowiedzialny za swoje długi i zobowiązania, a także samodzielnie zarządza swoim majątkiem. W przypadku rozdzielności majątkowej, małżonkowie nie mają wspólnego majątku, co oznacza, że w razie rozwodu nie zachodzi konieczność jego podziału.

Warto zaznaczyć, że decyzja o wyborze formy uregulowania prawno-majątkowego zależy wyłącznie od małżonków i może zostać podjęta przed lub w trakcie trwania małżeństwa.

Jakie są proporcje podziału majątku? Kiedy następuje równy podział wspólności majątkowej małżeńskiej?

W Polsce, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, z założenia majątek wspólny dzielony jest równo między małżonków, a zatem udziały małżonków traktowane są jednakowo, chyba że zachodzą szczególne okoliczności, uzasadniające inny podziału majątku pomiędzy sobą. Oznacza to, że każdy z małżonków ma prawo do połowy majątku wspólnego. Majątek nabyty w czasie trwania małżeństwa, w tym zarobki, nieruchomości, ruchomości, oszczędności, akcje czy udziały w spółkach, podlega podziałowi na dwie równe części, chyba że istnieją okoliczności uzasadniające inny niż połowiczny podział.

Czy może nastąpić nierówny podział majątku dorobkowego?

W zależności od przyczyn rozwodu oraz okoliczności związanych z małżeństwem, może nastąpić nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie. Zgodnie z polskim prawem, zasada podziału majątku wspólnego między małżonków jest taka, że każdy z małżonków ma prawo do połowy majątku wspólnego. Jednakże, w przypadku gdy inny podział majątku jest uzasadniony okolicznościami majątkowymi jednego z małżonków lub sposobem w jaki uczestniczył on w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub w wychowaniu dzieci, sąd może zdecydować o innym niż połowicznym podziale majątku.

Przykładowo, jeśli jeden z małżonków wnosił znacznie większy wkład finansowy w nabycie majątku wspólnego lub był głównym źródłem utrzymania rodziny, to może to wpłynąć na decyzję sądu o nierównym podziale majątku. Podobnie, jeśli jeden z małżonków był wykluczony z aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, np. ze względu na chorobę lub wykonywanie pracy na pełen etat, co uniemożliwiało mu pełne zaangażowanie w prowadzenie gospodarstwa domowego, to również może wpłynąć na decyzję sądu o nierównym podziale majątku.

Nierówny podział majątku może nastąpić również w wyniku ugodowego podziału majątku małżonków. Za obopólną zgodą może nastąpić odstępstwo od przyjętej reguły podziału majątku, każda ze stron umownego podziału majątku otrzyma część ustaloną, przy czym mogą to być znacząco nierówne udziały małżonków.

Warto jednak podkreślić, że każde postępowanie jest indywidualne i wymaga szczegółowej analizy okoliczności danej sprawy. Ostateczna decyzja w sprawie podziału majątku wspólnego należy do sądu, który podejmie ją na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz dostępnych dowodów i argumentów przedstawionych przez strony postępowania.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Pomoc frankowiczom

Unieważnienie kredytu CHF. Pomoc frankowiczom

Wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

Alimenty na dzieci, prawink od alimentów

Jest to świadczenie pieniężne, które jest należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...