Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Jak uzyskać alimenty
Pozew o alimenty

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Alimenty

Alimenty to termin prawny, który oznacza świadczenie pieniężne należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych. Alimenty mogą zostać ustalone przez sąd w wyniku procesu sądowego lub w ramach ugody między stronami/rodzicami. Ugoda powinna zawierać określenie sposobu wypłacania alimentów, ich wysokość oraz termin płatności. Taka ugoda może być zawarta między małżonkami (rodzicami dziecka), a następnie przedstawiona i zatwierdzona przez sąd lub notariusza. Z chwilą jej podpisania, staje się ona wiążąca i obowiązująca dla obu stron.

alimenty, rozwód, podział majątku, spadek, zachowek

W przypadku ugody alimentacyjnej dotyczącej dzieci należy zanaczyć, że nie może naruszać ona dobra dziecka, a kwota alimentów powinna odpowiadać potrzebom dziecka i możliwościom zarobkowym rodzica, który jest zobowiązany do ich wypłacania. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zawarcia ugody, aby uzyskać alimenty, należy wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem (pozwem) o ich przyznanie.

Pozew o alimenty można złożyć samodzielnie lub z pomocą adwokata, aby wykluczyć ewentualne błędy, braki lub niewłaściwe sformułowania, które mogłyby przedłużyć postępowanie i orzeczenie wyroku w tej sprawie. Wzór pozwu o przyznanie alimentów znajdziesz tutaj

Alimenty płacone są przez osobę zobowiązaną do ich wypłacania, wyznaczoną w wyroku sądu. Zwykle są to rodzice dla dziecka, jedno z rodziców dla samotnie wychowującego dziecko małżonka lub małżonek dla byłego małżonka. W przypadku dzieci, alimenty powinny być wypłacane do czasu ukończenia przez nie nauki lub do czasu, gdy uzyskają niezależność finansową. W przypadku małżonka, alimenty są wypłacane do czasu, gdy zdobędzie on zdolność do samodzielnej egzystencji. W postępowaniu sąd będzie weryfikować potrzeby i możliwości finansowe wnioskodawcy oraz osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. W tym celu może zlecić również przeprowadzenie dochodzenia oraz dokonać przesłuchań świadków i stron, dla ustalenia niezbędnych faktów. W wyniku postępowania sąd wyda wyrok, określający kwotę alimentów i osobę zobowiązaną do ich płacenia. Należy pamiętać, że proces uzyskania alimentów może trwać kilka miesięcy i może wymagać dodatkowych dokumentów i informacji. Ewentulane braki na etapie składania wniosku/pozwu z pewnością przedłużą czas na wydanie orzeczenia sądu.

prawnik pozew o rozwód wzór

Potrzebujesz porady i pomocy prawnej?
Zadzowń!
Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.


506 246 140
Aby uzyskać alimenty na dziecko, warto zgromadzić odpowiednie dokumenty określające aktualne i ewnetualnie przyszłe potrzeby nieletnich. W toku postępowania sąd kieruje się interesem dziecka i uwzględnia możliwości zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów.

Wniosek (pozew) o alimenty dla małżonka można złożyć w trakcie trwania małżeństwa, a także po jego rozwiązaniu (np. w przypadku rozwodu). W postępowaniu sąd bierze pod uwagę potrzeby i możliwości finansowe obu stron oraz to, czy jedna ze stron jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Należy zaznaczyć, że alimenty dla małżonka nie są automatycznie przyznawane i uzależnione są od indywidualnej sytuacji i okoliczności danej sprawy. Małżonek może otrzymać alimenty, jeśli zostanie udowodnione, że jest w potrzebie i nie jest w stanie uzyskać odpowiedniego środka utrzymania ze swoich własnych środków lub pracy. Zobowiązany do płacenia alimentów jest zazwyczaj były małżonek, który ma wystarczające dochody i możliwości, aby pomóc swojemu byłemu małżonkowi. Wydanie wyroku o przyznaniu alimentów jest decyzją sądu, który bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak potrzeby, możliwości finansowe i długość trwania małżeństwa. Czas otrzymywania alimentów może być również określony w wyroku sądu i może ulec zmianie, jeśli pojawią się nowe okoliczności.

Alimenty od dziadków to rzadko spotykana sytuacja, ale w niektórych przypadkach sąd może orzec, że dziadkowie są zobowiązani do płacenia alimentów swojemu wnukowi lub wnukom. Taka decyzja może być podejmowana w przypadku, gdy rodzice wnuka nie są w stanie zapewnić mu odpowiedniego środka utrzymania, a dziadkowie posiadają wystarczające dochody lub zasoby, aby pomóc. Przed wydaniem decyzji sąd bada potrzeby wnuka, możliwości finansowe rodziców i dziadków oraz inne, szeroko określone czynniki. Powtórzyć należy, że uzyskanie alimentów od dziadków w Polsce jest sytuacją wyjątkową i najczęściej odpowiedzialność za płacenie alimentów spoczywa na rodzicach.

pozew o rozwód wzór

Masz pytania? Potrzebujesz porady?
Zadwoń!
Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.

506 246 140Czy wiesz że? W 67,7% przypadków powództwo wnosiła kobieta. 74% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...