Trudne tematy wymagają odpowiedniego wsparcia.

Alimenty
Jak uzyskać alimenty
Pozew o alimenty

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zadzwonić i opisać swój problem.
A najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.

Alimenty

Alimenty to termin prawny, który oznacza świadczenie pieniężne należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych. Alimenty mogą zostać ustalone przez sąd w wyniku procesu sądowego lub w ramach ugody między stronami/rodzicami. Ugoda powinna zawierać określenie sposobu wypłacania alimentów, ich wysokość oraz termin płatności. Taka ugoda może być zawarta między małżonkami (rodzicami dziecka), a następnie przedstawiona i zatwierdzona przez sąd lub notariusza. Z chwilą jej podpisania, staje się ona wiążąca i obowiązująca dla obu stron.

alimenty, rozwód, podział majątku, spadek, zachowek

W przypadku ugody alimentacyjnej dotyczącej dzieci należy zanaczyć, że nie może naruszać ona dobra dziecka, a kwota alimentów powinna odpowiadać potrzebom dziecka i możliwościom zarobkowym rodzica, który jest zobowiązany do ich wypłacania. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zawarcia ugody, aby uzyskać alimenty, należy wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem (pozwem) o ich przyznanie.

Pozew o alimenty można złożyć samodzielnie lub z pomocą adwokata, aby wykluczyć ewentualne błędy, braki lub niewłaściwe sformułowania, które mogłyby przedłużyć postępowanie i orzeczenie wyroku w tej sprawie. Wzór pozwu o przyznanie alimentów znajdziesz tutaj

Alimenty płacone są przez osobę zobowiązaną do ich wypłacania, wyznaczoną w wyroku sądu. Zwykle są to rodzice dla dziecka, jedno z rodziców dla samotnie wychowującego dziecko małżonka lub małżonek dla byłego małżonka. W przypadku dzieci, alimenty powinny być wypłacane do czasu ukończenia przez nie nauki lub do czasu, gdy uzyskają niezależność finansową. W przypadku małżonka, alimenty są wypłacane do czasu, gdy zdobędzie on zdolność do samodzielnej egzystencji. W postępowaniu sąd będzie weryfikować potrzeby i możliwości finansowe wnioskodawcy oraz osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. W tym celu może zlecić również przeprowadzenie dochodzenia oraz dokonać przesłuchań świadków i stron, dla ustalenia niezbędnych faktów. W wyniku postępowania sąd wyda wyrok, określający kwotę alimentów i osobę zobowiązaną do ich płacenia. Należy pamiętać, że proces uzyskania alimentów może trwać kilka miesięcy i może wymagać dodatkowych dokumentów i informacji. Ewentulane braki na etapie składania wniosku/pozwu z pewnością przedłużą czas na wydanie orzeczenia sądu.

prawnik pozew o rozwód wzór

Potrzebujesz porady i pomocy prawnej?
Zadzowń!
Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.


506 246 140
Aby uzyskać alimenty na dziecko, warto zgromadzić odpowiednie dokumenty określające aktualne i ewnetualnie przyszłe potrzeby nieletnich. W toku postępowania sąd kieruje się interesem dziecka i uwzględnia możliwości zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów.

Wniosek (pozew) o alimenty dla małżonka można złożyć w trakcie trwania małżeństwa, a także po jego rozwiązaniu (np. w przypadku rozwodu). W postępowaniu sąd bierze pod uwagę potrzeby i możliwości finansowe obu stron oraz to, czy jedna ze stron jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Należy zaznaczyć, że alimenty dla małżonka nie są automatycznie przyznawane i uzależnione są od indywidualnej sytuacji i okoliczności danej sprawy. Małżonek może otrzymać alimenty, jeśli zostanie udowodnione, że jest w potrzebie i nie jest w stanie uzyskać odpowiedniego środka utrzymania ze swoich własnych środków lub pracy. Zobowiązany do płacenia alimentów jest zazwyczaj były małżonek, który ma wystarczające dochody i możliwości, aby pomóc swojemu byłemu małżonkowi. Wydanie wyroku o przyznaniu alimentów jest decyzją sądu, który bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak potrzeby, możliwości finansowe i długość trwania małżeństwa. Czas otrzymywania alimentów może być również określony w wyroku sądu i może ulec zmianie, jeśli pojawią się nowe okoliczności.

Alimenty od dziadków to rzadko spotykana sytuacja, ale w niektórych przypadkach sąd może orzec, że dziadkowie są zobowiązani do płacenia alimentów swojemu wnukowi lub wnukom. Taka decyzja może być podejmowana w przypadku, gdy rodzice wnuka nie są w stanie zapewnić mu odpowiedniego środka utrzymania, a dziadkowie posiadają wystarczające dochody lub zasoby, aby pomóc. Przed wydaniem decyzji sąd bada potrzeby wnuka, możliwości finansowe rodziców i dziadków oraz inne, szeroko określone czynniki. Powtórzyć należy, że uzyskanie alimentów od dziadków w Polsce jest sytuacją wyjątkową i najczęściej odpowiedzialność za płacenie alimentów spoczywa na rodzicach.

prawnik pozew o rozwód wzór

Masz pytania? Potrzebujesz porady?
Zadwoń!
Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.

506 246 140Czy wiesz że? W 67,7% przypadków powództwo wnosiła kobieta. 74% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.

Rozwód z orzeczeniem o winie lub bez

rozwód, prawnik rozwodowy

Rozwód to jedna z okoliczności kończących małżeństwo - oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa. Rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego następuje w drodze postanowienia sądowego, na żądanie jednego lub obojga małżonków.

Spadek

spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W przypadku braku zgody spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia notarialnego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe. Wnioskodawcą takiego postępowania może być każdy, kto żąda praw do spadku. W jego wyniku sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku

Dochodzenie zachowku

zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik

Zachowek to instytucja prawa spadkowego mająca na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach zrealizowanych przed śmiercią spadkodawcy. Uprawnieni do zachowku mogą żądać zapłaty od osób, które nabyły prawa do spadku.

Podział majątku wspólnego

podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Przy braku zgodnego stanowiska byłych małżonków, podział majątku wspólnego oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym. Podział aktywów majątku, ale także zobowiązań i obciążeń majątku (np. kredyt hipotetczny) bywa trudny i często budzi wiele wątpliwości

Porady prawne on-linePorady prawne on-line.
Masz problem prawny? Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad prawnych on-line, świadczonych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne.Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad prawnych. Informacje o punktach świadczących bezpłatne porady prawne dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...