Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Spadek, postępowanie spadkowe
Podział majątku po zmarłym

Najlepsi prawnicy od spraw spadkowych
Zachowek i dziedziczenie

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Postępowanie spadkowe

Dziedziczenie majątku i długów po zmarłym

Spadek to przekazanie majątku po śmierci osoby, która go posiadała (testatora) na rzecz innej osoby lub osób (spadkobiercy). Przeniesienie majątku może odbyć się na podstawie ustawowych zasad dziedziczenia przepisów prawa spadkowego lub na podstawie pozostawionego testamentu.

Dziedziczenie majątku po zmarłym to proces, który wymaga dużej wiedzy prawnej i staranności, bowiem kwestie te dotyczą niejednokrotnie zarówno znaczącego majątku jak i długów, a przepisy tego obszaru prawa majątkowego są dość skomplikowane. Ponadto samo dziedziczenie i sposób podziału spadku często prowadzi do poważnych sporów rodzinnych. Najlepsi adwokaci od spraw spadkowych, którzy posiadają szeroką wiedzę na ten temat, pomagają klientom zrozumieć, jakie kroki należy podjąć w tej kwesti, a także (a może przede wszystkim), mogą działać jako mediatorzy, pomagając rodzinie rozwiązać kwestie sporne w sposób pokojowy i sprawiedliwy.

Jesteśmy jednak świadomi, że temat ten jest tak obszerny i skomplinowany pod względem prawnym i socjologicznym, a każdy przypadek jest niezwykle odmienny, że nasze wskazówki należy traktować jedynie informacyjnie i każdorazowo skonsultować bezpośrednio z naszymi prawnikami.

Przede wszystkim warto pamiętać, że jeśli spadkobiercy nie są skonfliktowani i mają wspólne stanowisko w kwestii podziału majątku po zmarłym, to postępowanie spadkowe może zostać przeprowadzone u notariusza. Jeżeli jednak pojawiają się wątpliwości, jakie stanowisko przyjmą spadkobiercy w trakcie postępowania spadkowego albo nie chcesz pozostawiać tak ważnej kwesti przypadkowi, to warto skorzystać z pomocy adwokata od spraw spadkowych. Ale uwaga - pomoc taka będzie również niezbędna gdy nie znasz procedur prawnych lub z różnych powodów obawiasz się pominięcia w spadku, niewłaściwego dziedziczenia czy nawet dziedziczenia długów, zobowiązań.

Najlepsi prawnicy od spraw spadkowych pomogą w Twojej sprawie


506 246 140Dziedziczenie ustawowe
Podział majątku po zmarłym


Dziedziczenie ustawowe oznacza, że spadkobiercy nabywają majątek zgodnie z przepisami prawa spadkowego, opisanymi w Księdze 4 Kodeksu cywilnego. Natomiast dziedziczenie testamentowe oznacza, że spadkobiercy nabywają majątek zgodnie z postanowieniami testamentu, czyli woli zmarłego.

Spadkobiercy nabywają prawo do majątku zmarłego z chwilą jego śmierci. Nabycie spadku może być dokonane przez jednego lub kilku spadkobierców wspólnie, bądź przez każdego z nich indywidualnie. Spadkobiercy mogą również zdecydować się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić spadek.

Czy wiesz że? W sytuacji, kiedy wśród spadkobierców istnieją spory lub rozbieżności w decyzji co do podziału spadku - wtedy profesjonalny pełnomocnik, będący Twoim powiernikiem, może zapewnić właściwy, zgodny z przepisami prawa, przebieg postępowania spadkowego i zagwarantuje Tobie należną część majątku spadkowego.
A w wyjątkowych sytuacjach pomoże uchronić Ciebie i Twoją rodzinę przed długami.

Podział spadku może być przeprowadzony przez notariusza lub sąd. Notariusz przeprowadza podział spadku, jeśli wszyscy spadkobiercy zgadzają się na warunki podziału, natomiast sąd przeprowadza podział spadku, jeśli istnieją spory między spadkobiercami. Nabycie spadku jest skuteczne tylko po uprawomocnieniu się testamentu bądź po ogłoszeniu testamentu jako ważny przez notariusza, bądź po orzeczeniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po dziedziczeniu ustawowym.

Postępowanie spadkowe to proces, w którym sąd przeprowadza postępowanie w celu ustalenia i potwierdzenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia po osobie zmarłej oraz ustalenia i podziału majątku po zmarłym. Postępowanie spadkowe może być wszczęte przez osoby zainteresowane przejęciem majątku po zmarłym, takie jak spadkobiercy, lub przez instytucje, takie jak banki czy firmy ubezpieczeniowe.

Postępowanie spadkowe składa się z kilku etapów, w tym:
- stwierdzenie nabycia spadku
- ustalenie kręgu spadkobierców
- ustalenie i podział majątku

Postępowanie spadkowe jest czasochłonne - może trwać kilka miesięcy lub nawet lat. Jego etapy mogą różnić się w zależności od konkretnego przypadku i mogą wymagać przeprowadzenia badań, przesłuchania świadków, czy wystąpienie o opinie biegłych. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Aby przeprowadzić postępowanie spadkowe, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego. Postępowanie spadkowe odbywać się będzie najczęściej w następujących etapach.

Zgłoszenie spadku: po śmierci osoby, należy zgłosić spadek do sądu rejestrowego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego. Zgłoszenie spadku powinno zawierać informacje o zmarłym, kręgu spadkobierców, oraz stanie majątku.
Ustalenie kręgu spadkobierców: Sąd przeprowadzi postępowanie w celu ustalenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym. W tym celu może wymagać przedstawienia dokumentów takich jak testament, akt urodzenia, małżeństwa itp.
Otwarcie spadku: Po ustaleniu kręgu spadkobierców, sąd otwiera spadek i przyjmuje zgłoszenie testamentu, jeśli taki istnieje.
Podział majątku: Sąd przeprowadzi postępowanie w celu ustalenia i podziału majątku po zmarłym. W tym celu może wymagać przedstawienia dokumentów takich jak rachunki bankowe, umowy najmu, polisy ubezpieczeniowe itp.
Zakończenie postępowania: Po podziale majątku, sąd zakończy postępowanie spadkowe i wyda postanowienie o podziale majątku. Spadkobiercy mogą złożyć odwołanie od postanowienia w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia.

Spadek, postępowanie spadkowe

Potrzebujesz pomocy prawnej w kwestii spadku?
Zadzwoń i umów się na poradę

Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie


506 246 140


Rola prawnika - adwokata lub radcy prawnego - w postępowaniu spadkowym jest wyjątkowo istotna, ale często niedoceniana. Zwłaszcza, ale nie tylko, w sytuacji, kiedy wśród spadkobierców istnieją spory lub rozbieżności w decyzji co do podziału spadku - wtedy profesjonalny pełnomocnik, będący powiernikiem jednej ze stron jest wręcz wymagany.

Ponieważ często w skład masy spadkowej wchodzą liczne składniki majątkowe (pieniądze, lokaty, ruchomości, nieruchomości) lub , co gorsze - długi, niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie się do procesu podziału spadku. Ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem jeszcze przed rozpoczęciem postępowania spadkowego, ponieważ istnieją różne przepisy prawne dotyczące spadków i postępowań spadkowych, które mogą być trudne do zrozumienia dla osoby nie mającej odpowiedniej wiedzy prawnej.

Adwokat będący specjalistą w dziedzinie prawa spadkowego znacząco ułatwi przeprowadzenie postępowania spadkowego - przygotuje i złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, przygotuje i użyje odpowiednich argumentów podczas rozprawy oraz będzie skutecznie reprezentował swojego klienta przed sądem podczas całego postępowania. Prawnik może również pomóc w ustaleniu kręgu spadkobierców oraz uzyskaniu niezbędnych opinii biegłych, a także pośredniczyć w negocjowaniu ugody między spadkobiercami jeśli jest taka potrzeba.
W wyjątkowych sytuacjach dobry prawnik pomoże uchronić Ciebie i Twoją rodzinę przed długami.

Podsumowując: tylko najlepsi adwokaci od spraw spadkowych zapewnią właściwy przebieg Twojej sprawy spadkowej. Zwłaszcza w sytuacji, gdy majątek testatora jest znaczny. Warto także pamiętać, że adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że jest zobowiązany do zachowania poufności informacji uzyskanych od swojego klienta, co w kwestiach majątkowych ma niebagatelne znaczenie.

Potrzebujesz pomocy prawnej w kwestii spadku?
Zadzwoń i umów się na poradę

Najlepsi adwokaci od spraw spadkowych pomogą w Twojej sprawie


506 246 140

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Pomoc frankowiczom

Unieważnienie kredytu CHF. Pomoc frankowiczom

Wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

Alimenty na dzieci, prawink od alimentów

Jest to świadczenie pieniężne, które jest należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...