Trudne tematy wymagają odpowiedniego wsparcia.

Rozwód
Podział majątku
Spadek
Zachowek

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zadzwonić i opisać swój problem.
A najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.

Postępowanie spadkowe

Spadek to przekazanie majątku po śmierci osoby, która go posiadała (testatora) na rzecz innej osoby lub osób (spadkobiercy). Przeniesienie majątku może odbyć się na podstawie ustawowych zasad dziedziczenia przepisów prawa spadkowego lub na podstawie pozostawionego testamentu.

Jeśli i Ciebie dotyczy ten artykuł - przeczytaj go i zadzwoń, aby uotrzymać pełne wsparcie przy uzyskaniu majątku spadkowego.

Spadek, postępowanie spadkowe

Potrzebujesz pomocy prawnej w kwestii spadku?
Zadzwoń i umów się na poradę

Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie


506 246 140


Dziedziczenie ustawowe oznacza, że spadkobiercy nabywają majątek zgodnie z przepisami prawa spadkowego, opisanymi w Księdze 4 Kodeksu cywilnego. Natomiast dziedziczenie testamentowe oznacza, że spadkobiercy nabywają majątek zgodnie z postanowieniami testamentu, czyli woli zmarłego.

Spadkobiercy nabywają prawo do majątku zmarłego z chwilą jego śmierci. Nabycie spadku może być dokonane przez jednego lub kilku spadkobierców wspólnie, bądź przez każdego z nich indywidualnie. Spadkobiercy mogą również zdecydować się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić spadek.

Czy wiesz że? W sytuacji, kiedy wśród spadkobierców istnieją spory lub rozbieżności w decyzji co do podziału spadku - wtedy profesjonalny pełnomocnik, będący Twoim powiernikiem, może zapewnić właściwy, zgodny z przepisami prawa, przebieg postępowania spadkowego i zagwarantuje Tobie należną część majątku spadkowego.
A w wyjątkowych sytuacjach pomoże uchronić Ciebie i Twoją rodzinę przed długami.

Podział spadku może być przeprowadzony przez notariusza lub sąd. Notariusz przeprowadza podział spadku, jeśli wszyscy spadkobiercy zgadzają się na warunki podziału, natomiast sąd przeprowadza podział spadku, jeśli istnieją spory między spadkobiercami. Nabycie spadku jest skuteczne tylko po uprawomocnieniu się testamentu bądź po ogłoszeniu testamentu jako ważny przez notariusza, bądź po orzeczeniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po dziedziczeniu ustawowym.

Postępowanie spadkowe to proces, w którym sąd przeprowadza postępowanie w celu ustalenia i potwierdzenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia po osobie zmarłej oraz ustalenia i podziału majątku po zmarłym. Postępowanie spadkowe może być wszczęte przez osoby zainteresowane przejęciem majątku po zmarłym, takie jak spadkobiercy, lub przez instytucje, takie jak banki czy firmy ubezpieczeniowe.

Postępowanie spadkowe składa się z kilku etapów, w tym:
- stwierdzenie nabycia spadku
- ustalenie kręgu spadkobierców
- ustalenie i podział majątku

Postępowanie spadkowe jest czasochłonne - może trwać kilka miesięcy lub nawet lat. Jego etapy mogą różnić się w zależności od konkretnego przypadku i mogą wymagać przeprowadzenia badań, przesłuchania świadków, czy wystąpienie o opinie biegłych. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Aby przeprowadzić postępowanie spadkowe, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego. Postępowanie spadkowe odbywać się będzie najczęściej w następujących etapach.
Zgłoszenie spadku: po śmierci osoby, należy zgłosić spadek do sądu rejestrowego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego. Zgłoszenie spadku powinno zawierać informacje o zmarłym, kręgu spadkobierców, oraz stanie majątku.
Ustalenie kręgu spadkobierców: Sąd przeprowadzi postępowanie w celu ustalenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym. W tym celu może wymagać przedstawienia dokumentów takich jak testament, akt urodzenia, małżeństwa itp.
Otwarcie spadku: Po ustaleniu kręgu spadkobierców, sąd otwiera spadek i przyjmuje zgłoszenie testamentu, jeśli taki istnieje.
Podział majątku: Sąd przeprowadzi postępowanie w celu ustalenia i podziału majątku po zmarłym. W tym celu może wymagać przedstawienia dokumentów takich jak rachunki bankowe, umowy najmu, polisy ubezpieczeniowe itp.
Zakończenie postępowania: Po podziale majątku, sąd zakończy postępowanie spadkowe i wyda postanowienie o podziale majątku. Spadkobiercy mogą złożyć odwołanie od postanowienia w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia.

Spadek, postępowanie spadkowe

Potrzebujesz pomocy prawnej w kwestii spadku?
Zadzwoń i umów się na poradę

Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie


506 246 140


Rola prawnika - adwokata lub radcy prawnego - w postępowaniu spadkowym jest wyjątkowo istotna, ale często niedoceniana. Zwłaszcza, ale nie tylko, w sytuacji, kiedy wśród spadkobierców istnieją spory lub rozbieżności w decyzji co do podziału spadku - wtedy profesjonalny pełnomocnik, będący powiernikiem jednej ze stron jest wręcz wymagany.

Ponieważ często w skład masy spadkowej wchodzą liczne składniki majątkowe (pieniądze, lokaty, ruchomości, nieruchomości) lub , co gorsze - długi, niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie się do procesu podziału spadku. Ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem jeszcze przed rozpoczęciem postępowania spadkowego, ponieważ istnieją różne przepisy prawne dotyczące spadków i postępowań spadkowych, które mogą być trudne do zrozumienia dla osoby nie mającej odpowiedniej wiedzy prawnej.

Adwokat będący specjalistą w dziedzinie prawa spadkowego znacząco ułatwi przeprowadzenie postępowania spadkowego - przygotuje i złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, przygotuje i użyje odpowiednich argumentów podczas rozprawy oraz będzie skutecznie reprezentował swojego klienta przed sądem podczas całego postępowania. Prawnik może również pomóc w ustaleniu kręgu spadkobierców oraz uzyskaniu niezbędnych opinii biegłych, a także pośredniczyć w negocjowaniu ugody między spadkobiercami jeśli jest taka potrzeba.
W wyjątkowych sytuacjach dobry prawnik pomoże uchronić Ciebie i Twoją rodzinę przed długami.

Warto pamiętać, że adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że jest zobowiązany do zachowania poufności informacji uzyskanych od swojego klienta.

Podsumowując: tylko dobry prawnik zapewni właściwy przebieg Twojej sprawy spadkowej. Zwłaszcza w sytuacji, gdy majątek testatora jest znaczny.


Czy wiesz że? W 67,7% przypadków o powództwo rozwód wnosiła kobieta. 74% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.

Rozwód z orzeczeniem o winie lub bez

rozwód, prawnik rozwodowy

Rozwód to jedna z okoliczności kończących małżeństwo - oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa. Rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego następuje w drodze postanowienia sądowego, na żądanie jednego lub obojga małżonków.

Podział majątku wspólnego

podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Przy braku zgodnego stanowiska byłych małżonków, podział majątku wspólnego oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym. Podział aktywów majątku, ale także zobowiązań i obciążeń majątku (np. kredyt hipotetczny) bywa trudny i często budzi wiele wątpliwości

Spadek

spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W przypadku braku zgody spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia notarialnego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe. Wnioskodawcą takiego postępowania może być każdy, kto żąda praw do spadku. W jego wyniku sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku

Dochodzenie zachowku

zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik

Zachowek to instytucja prawa spadkowego mająca na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach zrealizowanych przed śmiercią spadkodawcy. Uprawnieni do zachowku mogą żądać zapłaty od osób, które nabyły prawa do spadku.

Pomoc frankowiczom

pomoc frankowiczom

Zastosowanie przez bank niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych, oraz nagły wzrost kursu CHF spowodowało, ze wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik

Alimenty to termin prawny, który oznacza świadczenie pieniężne należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych. Alimenty mogą zostać ustalone przez sąd w wyniku procesu sądowego...

Porady prawne on-linePorady prawne on-line.
Masz problem prawny? Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad prawnych on-line, świadczonych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne.Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad prawnych. Informacje o punktach świadczących bezpłatne porady prawne dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...