Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Kto to jest notariusz?
Kto to jest rejent?
Czynności notarialne

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Kto to jest notariusz?

Jakie są czynności notariusza / czynności notarialne

Notariusz, inaczej zwany rejentem to prawnik - osoba, która jest powołana do wykonywania czynności notarialnych, czyli czynności prawnych, które wymagają szczególnej formy i ochrony. Funkcja notariusza jest ustanowiona przez państwo, a notariusz jest urzędnikiem publicznym, co oznacza, że działa na rzecz społeczeństwa i państwa, a nie prywatnych interesów.

notariusz, rejent, rozwód, podział majątku, spadek, zachowek Notariusz sporządza akty notarialne, które mają charakter dokumentów urzędowych, zawierających ważne informacje prawne i mające moc dowodową w postępowaniach sądowych. Przykłady takich dokumentów to akty notarialne dotyczące nieruchomości, spadków, umów, zobowiązań czy też prawa spółek.

Notariusz jest odpowiedzialny za zapewnienie, że strony dokonujące czynności notarialnej rozumieją jej treść oraz konsekwencje prawne wynikające z podpisanych dokumentów. Notariusz ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania przepisów prawa i etyki zawodowej.

Notariusz ma także uprawnienia do poświadczania podpisów, co oznacza, że może potwierdzić autentyczność podpisu na dokumencie, a tym samym uczynić go ważnym prawnie. Ponadto notariusz może dokonywać poświadczenia treści dokumentów, czyli potwierdzać, że zawarte w dokumencie treści są zgodne z oryginałem.

Notariusz może także udzielać porad prawnych, szczególnie w zakresie zagadnień, które wiążą się z czynnościami notarialnymi, takich jak spadki czy transakcje nieruchomości. Porady te nie stanowią pełnoprawnych porad prawnych, lecz mają na celu udzielenie pomocy w zakresie wykonywanych czynności notarialnych. Ponadto notariusz może pełnić funkcję mediatora w procesach pozasądowych.

W Polsce notariusz jest wybierany spośród kandydatów, którzy spełniają określone wymagania, takie jak wykształcenie prawnicze, zdanie egzaminu notarialnego oraz przejście odpowiedniego okresu aplikacji. Notariusze są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej i zachowywania tajemnicy zawodowej.

Czynności notarialne są ważne w wielu dziedzinach, takich jak nieruchomości, spadki, umowy cywilnoprawne, przedsiębiorstwa, czy też sprawy rodzinne. Notariusz jest w stanie pomóc w tych kwestiach, zapewniając ochronę praw i interesów stron, a także umożliwiając skuteczną realizację ich celów prawnych.

Do najwazniejszych czynności notariusza należy:
- sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
- sporządzanie aktów notarialnych;
- sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
- sporządzanie poświadczeń (np. własnoręczności podpisu, pozostawania przy życiu, daty okazania dokumentu, zgodności okazanej kopii z oryginałem);
- doręczanie oświadczeń;
- przyjmowanie na przechowanie (w depozyt) dokumentów, danych, informacji, pieniędzy i papierów wartościowych;
- sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
- sporządzanie protestów weksli i czeków;
- sporządzanie innych czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W Polsce notariusze mają również uprawnienia do wykonywania innych czynności, takich jak:
- zawieranie ugód pozasądowych w drodze mediacji lub negocjacji,
- wykonywanie czynności w sprawach o prawo autorskie,
- prowadzenie ksiąg wieczystych,
- wykonywanie czynności egzekucyjnych.

Za dokonanie czynności notariusze pobierają taksę notarialną, której maksymalne stawki określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.2013.237 j.t.). Taksa notarialna to jedyne wynagrodzenie notariusza, stanowiące przychód kancelarii.

Notariusze pobierają również, a następnie odprowadzają na rzecz Skarbu Państwa i samorządów:
- opłatę sądową od wniosków o wpisy w księgach wieczystych zawartych w aktach notarialnych.
- podatek od darowizny oraz na rachunki właściwych sądów rejonowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
Za dokonywanie tych czynności notariusze nie pobierają jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Ponadto notariusze obliczają, pobierają i wpłacają na rachunki właściwych urzędów skarbowych podatek od towarów i usług (VAT) od pobranego wynagrodzenia – taksy notarialnej.

prawnik pozew o rozwód wzór

Jeśli potrzebujesz porady i pomocy prawnej w kwestii rozwodu lub podziału majątku, to pamiętaj, że w każdej chwili możesz do nas zadzwonić i opisać swój problem - a my rozpoznamy i omówimy temat, określimy możliwości i przedstawimy propozycje dalszego sposobu działania.

Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.


506 246 140


Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...