Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Rozwód krok po kroku. Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Co to jest rozwód? Jak wziąć rozwód?

Rozwód to jedna z okoliczności kończących małżeństwo - oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa. Rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego następuje w drodze postanowienia sądowego, na żądanie jednego lub obojga małżonków, wyrażone w pozwie rozwodowym (wniosek rozwodowy).

rozwód, podział majątku, spadek, zachowek

Gdzie złożyć pozew rozwodowy (wniosek o rozwód)? Jak wnieść pozew o rozwód i alimenty?

Aby wziąć rozwód lub separację należy złożyć odpowiedni wniosek o rozwód. Możesz przygotować pozew samemu - wzór pozwu o rozwód i jak go napisać znajdziesz tej stronie www. Tam również znajdziesz co powinno znaleźć się w odpowiedzi na pozew. Aktualnie sprawy rozwodowe rozpatrywane są przez sądy okręgowe właściwe miejscu zamieszkania małżonków. Do lat osiemdziesiątych rozwody orzekały sądy rejonowe.

Co to jest rozkład pożycia małżeńskiego?

Według prawa polskiego trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego rozumiany jest jako całkowity zanik więzi psychicznej, fizycznej oraz gospodarczej pomiędzy małżonkami, przy czym trwałość tego rozkładu jest konieczną przesłanką orzeczenia rozwodu.

Jak uzyskać wyrok rozwodowy? Kiedy sąd orzeka rozwiązanie związku małżeńskiego?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 § 1 wymienia dwie pozytywne przesłanki rozwodu  - zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego - z założeniem, że muszą one wystąpić łącznie. Oznacza to dokładnie, że więzi łączące małżonków w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej muszą całkowicie zaniknąć. Dodatkowo, analiza konkretnego przypadku, musi prowadzić do wniosku, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Jeżeli pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia, to takie sytuacje jak wspólne uczestniczenie w wyborach, koncertach czy na przyjęciach u znajomych oraz wspólne spożywanie niektórych posiłków czy pomoc udzielana w czasie choroby, nie będą świadczyć o nawiązaniu pożycia małżeńskiego między skłóconymi stronami. W takiej sytuacji sąd przychyli sią do wniosku. Orzekając rozwód sąd orzeka również sprawowanie władzy rodzicielskiej (w tym kontakty z dzieckiem) oraz wysokość alimentów na dzieci.

Czy dobro małoletnich dzieci ma znaczenie?

Ustawodawca przewidział jednakże sytuacje, w których orzeczenie rozwodu nie nastąpi, pomimo wystąpienia przesłanek pozytywnych. Do rozwiązania małżeństwa nie dojdzie jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo byłoby to sprzeczne z innym zasadami współżycia społecznego, czy też w końcu rozwodu chciałby małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. W tej ostatniej sytuacji rozwód będzie jednak możliwy, jeśli drugi małżonek wyraził taką zgodę, lub niewyrażenie takiej zgody jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Kiedy nie nastąpi orzeczenie rozwodu?

Aby zobrazować negatywne przesłanki najlepiej posiłkować się przykładami z życia, których szereg dostarcza nam orzecznictwo. Nie będzie zatem godzić w zasady współżycia społecznego orzeczenie rozwodu osób w podeszłym wieku (np. rozwód rodziców w podeszłym wieku). Natomiast sprzeczne z zasadami współżycia społecznego byłoby orzeczenie rozwodu w sytuacji, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore i wymaga stałej pomocy oraz opieki.

Co do zaś założenia, że odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia, z zasady korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego, to jednak ustawodawca przyjął, że domniemanie to może zastać w konkretnych okolicznościach obalone. Zdaniem sądu najwyższego do takiej sytuacji rozwodu zachodzi, gdy niegodzenie się na rozwód przez stronę niewinną, trwa mimo upływu czasu. Orzecznictwo zakłada, że odmowa wyrażenia zgody na rozwód, może wywoływać w niektórych przypadkach  powstanie szkody społecznej, poprzez konieczność utrzymywania formalnych związków małżeńskich, niemających szans na faktyczne funkcjonowanie, przy jednoczesnym istnieniu związków pozamałżeńskich, które w odczuciu społecznym powinny zasługiwać na legalizację. Natomiast odmowę wyrażenia zgody na rozwód, podyktowaną względami religijnymi, nie można uznać za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.

Niejednokrotnie wskazywaną przyczyną wnoszenia o rozwodów jest problem alkoholowy. Do orzeczenia rozwodu z tego powodu niewystarczający jest jednak sam fakt uzależnienia od alkoholu, ponieważ na mocy art. 23 k.r.o. małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy, którą to w takim przypadku sąd mógłby widzieć właśnie w pomocy w dochodzeniu i utrzymaniu trzeźwego trybu życia. Wyjątkiem od tej sytuacji może być stan, gdy choroba współmałżonka stanowiąca uzależnienie, wynikła całkowicie z jego winy i w dodatku nie wykazywał on ani odrobiny silnej woli, by poddać się leczeniu. Sąd w wyroku rozwodowym ma prawo podkreślić, że nie można zmuszać drugiego małżonka do dalszego pożycia z osobą uzależnioną, z uwagi na dobro rodziny, a zwłaszcza małoletnich dzieci stron, jeżeli zachowanie małżonka uzależnionego od alkoholu przejawia charakter drastyczny.

prawnik pozew o rozwód wzór

Jeśli potrzebujesz porady i pomocy prawnej w kwestii rozwodu, to pamiętaj, że w każdej chwili możesz do nas zadzwonić i opisać swój problem - a my rozpoznamy i omówimy temat, określimy możliwości i przedstawimy propozycje dalszego sposobu działania.

Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.


506 246 140


Kancelaria, prawnik, adwokat - kto pomoże uzyskać rozwód?

Kiedy sąd orzeka rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie pojawia się w takiej sytuacji, w której rozwodu żąda małżonek, z zaznaczeniem że to partner ponosi winę za rozpad małżeństwa. W czasie sprawy rozwodowej, gdy rozwodu chce małżonek takie orzeczenie wyroku rozwodowego może wynikać z różnych przyczyn, np. zdrady, przemocy domowej, alkoholizmu, choroby psychicznej lub innych zachowań uznanych za przyczynę rozpadu małżeństwa. W takim przypadku, z zastrzeżeniem wspomnianych wcześniej okoliczności i przesłanek orzeczenia rozwodu, strona uznana za winną może ponieść różne konsekwencje, np. ograniczenie lub pozbawienie prawa do alimentów, podziału majątku małżonków czy też ograniczenie prawa do opieki nad dziećmi. Orzeczenie winy małżonka w rozprawie rozwodowej może również wpłynąć na reputację osoby, która została uznana za winną. Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych systemach prawnych, takie jak np. polski, w praktyce coraz rzadziej sąd orzeka rozwód z orzeczeniem o winie, a coraz częstsze są przypadki rozwodu bez orzekania o winie.

rozwód, podział majątku, zachowek, spadek

Rozwód bez orzekania o winie. Jak uzyskać szybki rozwód za porozumieniem stron na jednej rozprawie rozwodowej?

Rozwód bez orzekania o winie, to taki rozwód, w którym strony nie muszą dowodzić winy małżonka. W takim przypadku, w wyroku rozwodowym sąd podejmuje decyzję o rozwodzie na podstawie jedynie wniosku jednej ze stron lub obojga małżonków, bez wyjaśniania przyczyn rozpadu małżeństwa. Rozwód taki może być stosowany w przypadku gdy strony nie są chcą uzgadniać winy za rozpad małżeństwa lub też gdy nie chcą publicznie oskarżać i obwiniać się nawzajem. Taki rodzaj rozwodu jest coraz powszechniejszy w wielu krajach, ze względu na fakt, że pozwala on na bardziej pokojowe i uporządkowane zakończenie małżeństwa, bez zbędnych konfliktów i kłótni. Warto zaznaczyć, że rozwód bez orzekania o winie nie oznacza braku konsekwencji dla stron, a sąd może orzec np. podział majątku małżonków (czytaj także: podział majątku wspólnego), ustalenie wysokości alimentów, czy też rozstrzygnąć kwestię opieki nad dziećmi. Jeżeli Ty i Twój partner(ka) jesteś zdecydowany na rozwód to złożenie pozwu o rozwód bez orzekania (rozwód bez winy) może zapewnić dużo szybsze rozwiązanie małżeństwa niż rozwód z orzeczeniem winy małżonka - być może zakończy się ono już na pierwszej rozprawie.

Ile kosztuje rozwód

Jakie są koszty rozwodu? Co wpływa na koszt rozwodu?

Koszty rozwodu - koszty związane z przeprowadzeniem całego postępowania rozwodowego zależą w głównej mierze od stopnia skomplikowania sprawy rozwodowej oraz od wybranej przez strony procedury (np. postępowanie sądowe czy mediacja). Chociaż wysokość kosztów to pojęcie względne, gdyż każdy traktuje je swoją miarą, to trzeba pamiętać, że mogą one być znaczne, zwłaszcza w przypadku zatrudnienia adwokata.  Jednakże wbrew pozorom - przy braku pełnomocnika - koszty te lub ewentualne straty wynikające ze źle przeprowadzonego  podziału majątku (lub zobowiązań) mogą być w przyszłości dla Ciebie dużo wyższe.

Zasadniczo przyjąć można, że im bardziej skomplikowana sprawa postępowania rozwodowego, tym wyższe koszty. Skomplikowanie sprawy może wynikać z wielu czynników, takich jak konieczność dokonania podziału majątku wspólnego, ustanowienia zasad opieki nad dziećmi, czy określenie wysokości alimentów. Jeżeli rozwód jest jedynie formalnością, a w sprawie rozwodowej małżonkowie są zgodni co do podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi i innych kwestii,  koszty związane z procesem rozwodowym mogą być stosunkowo niskie. W takiej sytuacji aby uzyskać rozwód wystarczy złożyć do sądu pozew rozwodowy, uiścić opłatę sądową, potwierdzić swoje zgodne stanowisko na rozprawie i czekać na decyzję sądu. Jeżeli jednak nie ma pewności jak w trakcie postępowania zachowa się były małżonek to warto rozważyć udział i wsparcie dobrego prawnika w trakcie rozwodu. Taka pomoc kancelarii będzie również niezbędna jeżeli nie chcesz pozostawiać przypadkowi tak ważnej kwestii jak rozwód i podział majątku (lub ewentualnych wspólnych zobowiązań).

Koszty rozwodu a procedura rozwodowa?

Wybrana procedura rozwodowa – istnieją różne procedury, które mogą zostać wykorzystane w procesie rozwodowym, takie jak postępowanie przyspieszone, postępowanie z orzekaniem o winie, postępowanie przedłużone, czy też postępowanie jednominutowe. Wybór konkretnej procedury (np. zgodny wniosek stron) wpływa na koszty, ponieważ niektóre procedury rozwodowe są bardziej skomplikowane i czasochłonne, przez co wymagają większej pracy ze strony prawników. Najdroższą procedurą jest postępowanie sądowe, które jest stosowane w przypadku, gdy strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia. Wówczas konieczne jest uczestnictwo w sprawie sądowej, a koszty sądowe, w tym koszty związane z udziałem biegłych, mogą być bardzo wysokie.

Koszty adwokackie i sądowe –profesjonaliści, którzy reprezentują strony w procesie rozwodowym pobierają opłaty za swoje usługi. Koszty te są uzależnione od stawki godzinowej oraz od liczby godzin, które prawnik poświęcił na daną sprawę. Cena usług prawniczych w przypadku rozwodu może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak: lokalizacja, doświadczenie i specjalizacja adwokata, złożoność sprawy i czas potrzebny na jej zakończenie. W Polsce ceny usług prawnych w przypadku rozwodu zaczynają się od kilkuset złotych i mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od powyższych czynników. Jednakowoż uczestnictwo dobrego prawnika wydaje się być uzasadnione ze względu na gwarancję prawidłowego przebiegu procesu rozwodowego. Jego wsparcie zapewni korzystne warunki rozwodu, podziału majątku, uchroni przed ewentualnymi długami i możliwymi innymi konsekwencjami w przyszłości, gdyby po rozwodzie małżonek zdecydował rozszerzyć ewentualne roszczenia.  Dobry prawnik rozwodowy będzie również w stanie pomóc w przeprowadzeniu rozwodu w sposób szybki i efektywny, z minimalizacją kosztów i stresu związanego z procesem. Ponadto, koszty sądowe, takie jak opłaty za wniesienie pozwu, mogą również wpłynąć na łączne koszty procesu rozwodowego.

Mediacja – mediacja pozwala na osiągnięcie porozumienia między stronami bez konieczności przeprowadzania pełnego postępowania sądowego, co przekłada się na niższe koszty. Jeśli strony zdecydują się na przeprowadzenie mediacji, koszty będą niższe niż w przypadku tradycyjnego procesu rozwodowego, ponieważ mediatorzy pobierają zwykle niższe opłaty niż prawnicy.

Koszty dodatkowe – w niektórych, skomplikowanych sprawach rozwodowych, przy braku możliwości porozumienia się stron, proces rozwodowy może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty doradztwa psychologicznego czy też koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyz (na przykład ekspertyzy majątkowej, oszacowania składników majątkowych), itp.

Warto jednak pamiętać, że każda sprawa rozwodowa jest inna i koszty z nią związane są uzależnione od konkretnych okoliczności. Dlatego w każdym przypadku, przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu rozwodowego warto skonsultować się z  dobrym prawnikiem, który będzie w stanie, przynajmniej wstępnie, w przybliżeniu, oszacować koszty związane z tą konkretną sprawą.

Czy wiesz że? Obecnie prym z najwyższym odsetkiem rozwodów wiedzie Hiszpania, która w 2005 wprowadziła ustawę o tzw. rozwodach ekspresowych

podział majątku, rozwód, spadek, zachowek

Ile trwa rozwód?

Ile czeka się na rozwód? Jak szybko uzyskać rozwód?

Czas trwania procesu rozwodowego jest zależny od wielu czynników, takich jak skomplikowanie sprawy, obciążenie pracą sądu oraz ilość spraw o rozwód, które są aktualnie rozpatrywane w wybranym sądzie. Największym czynnikiem wpływającym na czas trwania procesu rozwodowego, to jest czas do uzyskania pozytywnego wyroku rozwodowego, jest charakter i stopień skomplikowania sprawy. Im bardziej złożona sprawa, tym więcej czasu zajmie jej rozwiązanie. Skomplikowanie sprawy może wynikać z wielu czynników, takich jak podział majątku, opieka nad dziećmi,  alimenty. Dlatego najczęściej sprawy o podział majątku są procedowane osobno.

Obciążenie pracą sądu jest również bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na czas trwania procesu rozwodowego. Im większa liczba spraw o rozwód jest rozpatrywana przez sąd, tym dłużej trwa proces. Okres na rozpatrzenie sprawy, od wniesienia pozwu, ciągle się zmienia, jednak obecnie w Polsce bardzo dużo spraw o rozwód jest składanych do sądów, co powoduje, że czas oczekiwania na rozprawę  może wynosić nawet kilka miesięcy. Dodatkowo, na czas trwania procesu rozwodowego wpływa również stanowisko stron, dokładniej mówiąc fakt, czy strony są skłonne do współpracy i czy są w stanie dojść do porozumienia w kwestiach związanych z rozwodem. J eśli strony są skłonne do rozmów i osiągnięcia porozumienia, to proces rozwodowy może być przyspieszony. W trakcie składania pozwu rozwodowego należy zwrócić szczególną uwagę na jego  prawidłowe wypełnienie, gdyż ewentualne braki i nieścisłości znacznie opóźnią rozpatrzenie sprawy.

Warto również zauważyć, że czas trwania procesu rozwodowego może być skrócony, jeśli strony zdecydują się na przeprowadzenie mediacji.  Mediacja pozwala na szybsze osiągnięcie porozumienia między stronami, co skraca czas trwania procesu rozwodowego.

Ostatecznie, czas trwania procesu rozwodowego jest zależny od wielu czynników, a każda sprawa jest inna. Z założenia jednak należy przyjąć, że im bardziej strony są skłonne do współpracy, tym krótszy może być czas trwania procesu rozwodowego. Również udział dobrego prawnika, adwokata rozwodowego, który zna procedury rozwodowe i sposoby postępowania w sprawach rozwodowych, o podział majątku (wspólnego majątku małżonków), ustalenie warunków alimentacyjnych i zasad sprawowania opieki nad dziećmi z pewnością przyspieszy etap rozwodu. Dlatego przed podjęciem tej ważnej, często emocjonalnej decyzji, warto skonsultować sposób działania z profesjonalistą. Oszczędzi to czasu, emocji i ewentualnych nadmiernych kosztów lub strat.

Separacja i rozwód – najważniejsze przyczyny rozwodów?

Najczęstsze przyczyny rozwodów mogą różnić się w zależności od kraju, kultury i społeczeństwa. Jednak na ogół istnieje kilka uniwersalnych przyczyn, które prowadzą do rozpadu małżeństwa. Oto kilka z nich:

Brak komunikacji - komunikacja jest kluczowa w każdym związku. Kiedy ludzie przestają ze sobą rozmawiać, trudno jest utrzymać zdrowy i harmonijny związek.
Zdrada - niezależnie od przyczyny, zdrada jest jednym z głównych powodów rozwodów na całym świecie.
Różnice w podejściu do finansów - finanse mogą być jednym z najbardziej stresujących aspektów życia małżeńskiego. Kiedy para ma różne podejście do wydawania pieniędzy lub zarządzania nimi, może to prowadzić do nieporozumień i konfliktów.
Niezgodność co do wartości - kiedy partnerzy nie zgadzają się co do podstawowych wartości, takich jak religia, polityka czy sposób wychowywania dzieci, może to prowadzić do napięć i niezgodności.
Brak zaangażowania - kiedy jedna lub obie osoby w związku przestają działać na rzecz utrzymania i rozwijania związku, może to prowadzić do jego rozpadu.
Różnice w stylu życia - kiedy dwoje ludzi ma różne potrzeby i oczekiwania co do stylu życia, może to prowadzić do konfliktów.
Problemy z intymnością - problemy z intymnością, takie jak brak seksu lub niezgodność co do preferencji seksualnych, mogą powodować napięcia i konflikty w związku.
Problemy z rodzicielstwem - gdy para ma trudności z wychowywaniem dzieci, może to prowadzić do napięć i niezgodności.

Oczywiście istnieją także inne przyczyny rozwodów, ale te wyżej wymienione są najczęściej spotykane.

Rozwód krok po kroku

Rozwód, zarówno dla kobiety jak i - wbrew potocznym przekonaniom - mężczyzny jest trudnym doświadczeniem emocjonalnym dla wszystkich zaangażowanych stron. Aby godnie przejść przez rozwód, należy pamiętać o kilku istotnych rzeczach:
Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów - terapeuta, adwokat, doradca finansowy mogą pomóc Ci przejść przez trudne emocje i skomplikowany proces prawny.
Pamiętaj o tym, co jest najważniejsze - skup się na dobru dzieci, finansach i przyszłości, a nie na winie i przeszłości.
Daj sobie czas na uspokojenie emocji - rozwód jest trudnym doświadczeniem emocjonalnym i potrzebujesz czasu, aby przetworzyć swoje uczucia.
Znajdź wsparcie w rodzinie i przyjaciołach - rozmawiaj z ludźmi, na których Ci zależy i którzy Cię rozumieją.
Zadbaj o siebie - nie zaniedbuj swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Uprawiaj sport, jedz zdrowo i odpoczywaj.
Szanuj decyzję sądu - niezależnie od tego, czy decyzja sądu jest zgodna z twoim punktem widzenia, ważne jest by akceptować ją i respektować.
Pomyśl o przyszłości - po rozwodzie, nie zatrzymuj się na przeszłości, zacznij myśleć o przyszłości i tym, co chcesz osiągnąć.


Jak wygląda podział majątku wspólnego po rozwodzie?

Temat ten jest tak obszerny, że wymaga osobnego opracowania. Kliknij "ROZWIŃ TEMAT" i przeczytaj artykuł aby dokładniej poznać zagadnienie.  Podział wspólnego majątku to proces dzielenia dóbr wspólnie wypracowanych między dwie lub więcej osób. Może to dotyczyć majątku małżeńskiego, dziedziczenia, spółki czy też innych sytuacji, w których dwie lub więcej osób posiada wspólny majątek. Ze względu na złożoność tematu jest on najczęściej traktowany przez sądy jako oddzielna sprawa. Wniosek o podział majątku składa się do sądu okręgowego.prawnik pozew o rozwód wzór

Jesteśmy do Twojej dyspozycji - w każdej chwili możesz do nas zadzwonić i opisać swój problem. A my rozpoznamy i omówimy temat, określimy możliwości i przedstawimy propozycje dalszego sposobu działania.

Wybierzemy właściwego dla Twojej sprawy prawnika, ustalimy ewentualny termin wizyty lub kontaktu zdalnego.


506 246 140
Czy wiesz że? W 67,7% przypadków powództwo wnosiła kobieta. 74% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Pomoc frankowiczom

Unieważnienie kredytu CHF. Pomoc frankowiczom

Wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

Alimenty na dzieci, prawink od alimentów

Jest to świadczenie pieniężne, które jest należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...