Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Pozew o rozwód wzór 2024 - jak napisać pozew rozwodowy?

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Jak rozpocząć postępowanie rozwodowe?

Jeśli chcesz uzyskać rozwód (tutaj przeczytasz więcej o samym procesie rozwodu) należy przygotować i złożyć pozew o rozwód. Zarówno w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka jak i rozwodu bez orzekania o winie postępowanie rozwodowe rozpoczyna się poprzez złożenie w sądzie pozwu rozwodowego (wniosek rozwodowy, pozew o rozwód). Pozew rozwodowy składa małżonek zainteresowany rozpoczęciem postępowania.

prawnik pozew o rozwód wzór Jeśli małżonkowie nie są skonfliktowani, mają wspólne stanowisko lub sprawa rozwodowa ma charakter ugodowy i znasz procedury prawne, to wniosek o rozwód możesz napisać i złożyć samemu, korzystając z dostępnych przykładów i wskazówek. Jeżeli jednak istnieje chociaż cień wątpliwości jakie stanowisko przyjmie małżonek w trakcie postępowania rozwodowego i nie znasz procedur prawnych to warto skorzystać z usług profesjonalisty. Pomoc taka będzie również niezbędna jeżeli nie chcesz pozostawiać tak ważnej kwesti przypadkowi. Dotyczy to również procesu podział majątku wspólnego lub wspólnych zobowiązań po rozwodzie.

506 246 140

Porady on-line


Jak napisać pozew o rozwód 2024?
Wzór pozwu o rozwód do pobrania 2024

Pisanie pozwu rozwodowego jest procesem, który wymaga staranności i precyzji. Aby samodzielnie napisać pozew o rozwód, możesz posiłkować się poniższymi informacjami i przykładami. W zakładce ARTYKUŁY - pytania i odpowiedzi (Q&A), znajdziesz także inne ważne informacje, które pomogą Ci zrozumieć skomplikowany proces uzyskania rozwodu - jak się do niego przygotować, rozwód krok po kroku, jak przetrwać trude chwile, czego unikać w trakcie rozwodu.

W trakcie przygotowania i pisania pozwu o rozwód pamiętaj, że są to jedynie ogólne wskazówki dotyczące tworzenia pozwu rozwodowego. Jeżeli nie chcesz popełnić błedów merytorycznych lub proceduralnych przy tworzeniu i składaniu pozwu o rozwód to skorzystaj z pomocy prawnika. Dobry prawnik rozwodowy pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów zgodnie z wymaganiami prawnymi. Pamiętaj, że odrzucenie wniosku lub wezwanie do uzupełnienia wniosku z powodu błędów lub braków, spowoduje znaczne przedłużenie postępowania rozwodowego i może spowodować konieczność poniesienia dodatkowych, zbędnych kosztów.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Prawidłowo sporządzony pozew rozwodowy zawierający następujące elementy zapewni rozpatrzenie wniosku bez konieczności jego uzupełniania. W innym przypadku może się zdarzyć sytuacja, że sąd oddali pozew lub wezwie do uzupełnienia ewentualnych braków.

Nagłówek: Na wstępie dokumentu umieść informacje o miejscu i dacie napisania pozwu oraz dane odbiorcy wniosku (Sądu Okręgowego) - nazwa sądu, dokładny adres. Umieść również swoje dane (powoda), w tym imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe oraz dane małżonka (pozwanego), w tym imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe.
Wstęp: Pisanie pozwu rozwodowego rozpocznij od wprowadzenia, w którym wyjaśnisz swoje intencje dotyczące rozwiązania związku małżeńskego oraz innych kwestii z tym związanych (np. ustalenie zasad opieki nad dziećmi, itp.)
Informacje o małżeństwie: Opisz krótko historię swojego małżeństwa, w tym datę ślubu, miejsce ślubu oraz jak długo byliście małżeństwem. Koniecznie określ, czy małżeństwo jest w posiadaniu małoletnich dzieci małżonków, oraz przedstaw informacje na temat ich opieki. Opisz jakie małżonkowie mieli ostatnie relacje, jakie są miejsca zamieszkania strony (stron) postępowania.
Uzasadnienie pozwu rozwodowego, powody rozwodu - to najistotniejsza część pozwu rozwodowego. W tej części przedstaw przyczyny, które skłaniają Cię do wystąpienia z pozwem rozwodowym. W niektórych przypadkach (które trzeba będzie potwierdzić w trakcie rozprawy sądowej) wystarczy powołać się na "nieodwracalne rozpadnięcie się małżeństwa" jako podstawę rozwodu. W innych przypadkach możesz musieć przedstawić konkretne powody, takie jak zdrada, przemoc domowa, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków lub inne ważne przyczyny.
Wniosek o rozwód: W tej części wyraźnie zaznacz, że składasz wniosek o rozwód. Możesz również określić żądania dotyczące opieki nad dziećmi, alimentów, wizytacji itp.
Prośba o orzeczenie sądu: Poproś o to, aby sąd orzekł w sprawie rozwodowej i podejmował odpowiednie decyzje dotyczące wspomnianych kwestii
Podpis: Na końcu pozwu rozwodowego umieść swoje imię i nazwisko, datę oraz swój czytelny podpis.

Pozew rozwodowy wzór do pobrania

Wzór pozwu o rozwód do pobarania

Przykładowy wzór pozwu o rozwód możesz pobrać z poniższych linków.
Pamiętaj, że jest to jedynie przykładowy, ogólny wzór pozwu rozwodowego do pobrania. Jego wypełnienie należy zawsze poprzedzić konsultacją z prawnikiem.

- Pozew o rozwód wzór - doc

- Pozew o rozwód wzór - pdf506 246 140

Porady on-line

Co należy dołączyć do pozwu rozwodowego?
Co jest niezbędne do wniesienia pozwu?

Aby uniknąć opóźnień w procesie postępowania rozwodowego i orzeczenia rozwodu, pozew rozwodowy należy dokładnie wypisać, określając szczegółowe powody rozkładu pożycia małżeńskiego (rozkład pożycia małżeńskiego). Oprócz samego pozwu rozwodowego, istnieją również inne dokumenty, które, w zależności od sytuacji, należy dołączyć do pozwu o rozwód. Mogą to być takie dokumenty jak:

- Akt małżeństwa: Należy dołączyć kopię aktu małżeństwa, potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego.
- Potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu
- Dokumenty dotyczące dzieci: Jeśli małżeństwo posiada wspólne dzieci, konieczne będzie przedstawienie dokumentów takich jak ich akt urodzenia, ich dane osobowe, informacje dotyczące opieki nad dziećmi, alimentów lub informacje dotyczące ustaleń w kwestiii sprawowania władzy rodzicielskiej, w tym np. wizyt.
- Dokumenty finansowe: W przypadku żądania alimentów dla siebie i/lub dzieci, należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji finansowej, takie jak zeznania podatkowe, wyciągi bankowe, dokumenty dotyczące majątku i ponoszonych nakładów (wydatków)
- Inne dokumenty: W zależności od indywidualnej sytuacji i okoliczności rozwodu, mogą być również wymagane inne dokumenty, takie jak dowody przemocy domowej, dokumenty potwierdzające zdradę lub umowy przedmałżeńskie.


Ile kosztuje pozew rozwodowy, wniosek rozwodowy?
Jaka jest opłata sądowa od pozwu rozwodowego?

Aktualnie, wysokość opłaty sądowej od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Opłata musi zostać wniesiona przed złożeniem wniosku o rozwód, a do wniosku należy dołączyć potwierdzenie jej wniesienia. Przygotowanie i napisanie pozwu rozwodowego przez prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych to koszt rzędu klikuset do tysiąca złotych, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Jeśli sprawa rozwodowa ma charakter ugodowy to koszty rozwodu mogą być stosunkowo niskie. Jeżeli jednak nie ma pewności jak w trakcie postępowania zachowa się były małżonek to warto rozawżyć udział i wsparcie dobrego prawnika w trakcie rozwodu. Pomoc taka będzie także niezbędna jeżeli nie chcesz pozostawiać przypadkowi tak ważnej kwesti jak rozwód i podział majątku (lub ewentualnych wspólnych zobowiązań).

Czy jest możliwość cofnięcia pozwu rozwodowego?
Wycofanie pozwu rozwodowego

Według przepisów art. 203 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego możliwe jest cofnięcie każdego pozwu cywilnego, w tym także pozwu o rozwód. Pozew rozwodowy można cofnąć na każdym etapie procesu rozwodowego, również w trakcie toczącej się sprawy, jednak nie póżniej niż przed uprawomocnieniem się wyroku.

Wniosek o wycofanie pozwu o rozwód musi zostać złożony w formie pisemnej do sądu okręgowego, który prowadzi tą konkretną sprawę rozwodową. Wniosek może zostać wysłany pocztą na adres tegoż sądu lub zostać złożony osobiście w sekretariacie sądu. Decyzją sądu wniosek ten może zostać pozytywnie rozpatrzony i postępowanie rozwodowe zostanie zakończone. Jednak z powodu istniejących przesłanek sąd może podjąć decyzję o dalszej kontynuacji postępowania rozwodowego.
W przypadku gdy sąd przychyli się do wniosku o wycofanie pozwu rozwodowego jeszcze przed rozpatrzeniem przez sąd pierwszej instancji, sąd zwraca całą wpłaconą kwotę opłaty sądowej tj. 600 zł. Jeżeli jednak nastąpiło już doręczenie pozwu pozwanemu to sąd zwróci powodowi jedynie połowę uiszczonej opłaty od pozwu.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Pomoc frankowiczom

Unieważnienie kredytu CHF. Pomoc frankowiczom

Wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

Alimenty na dzieci, prawink od alimentów

Jest to świadczenie pieniężne, które jest należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...