Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Podział majątku po rozwodzie Myszków

adwokat Myszków podział majątku
podział majątku Myszków
Prawnik Myszków

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Mówią o nas:

⭐⭐⭐⭐⭐ W zasadzie to od początku mieliśmy pewność, że nasza sprawa trafia w ręce prawnika, który dobrze wesprze nas w sprawie spadkowej. Nie zawiedliśmy się!

Aneta, Bielsko - Biała.


Podział majątku po rozwodzie
Podział majątku wspólnego

KANCELARIA ADWOKACKA Myszków, DOBRY ADWOKAT Myszków ŚWIADCZY POMOC PRAWNĄ.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY: SPRAWY RODZINNE, SPRAWY ROZWODOWE, PODZIAŁ MAJĄTKU, ALIMENTY, SPRAWY SPADKOWE, ZACHOWEK, SPRAWY KARNE

Podział majątku to proces dzielenia wspólnego majątku pomiędzy kilka (dwie lub więcej) osób. Najczęściej dotyczy podziału majątku małżeńskiego, dziedziczenia, podziału spółki czy też innych sytuacji, w których dwie lub więcej osób posiada wspólny majątek. W tym tekście omówimy rozwód i podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie oraz ewentualnych długów i zobowiązań kredytowych po rozwodzie - o czym często się zapomina.

Jak przeprowadzić skuteczny podział majątku?

Wspólny majątek, czyli wszystkie majątkowe dobra zgromadzone w trakcie trwania związku małżeńskiego, takie jak nieruchomości, przedmioty ruchome, środki finansowe i inne wartości, oraz wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez partnerów, mogą zostać podzielone po rozwodzie na kilka różnych sposobów. Możliwe metody podziału wspólnych aktywów i pasywów obejmują:
- Porozumienia między małżonkami (Umowny podział wspólnego majątku małżonków) - dotychczasowi partnerzy mogą sami dojść do porozumienia w sposobie podziału majątku i zawrzeć odpowiednie porozumienie. Jest to dla małżonków najkorzystniejszy sposób w jaki może nastąpić podział majątku.
- W drodze mediacji - w przypadku, gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, możliwe jest skorzystanie z usług mediatora, który pomaga w uzyskaniu konsensusu w sprawie podziału majątku.
- W następstwie decyzji sądu (sądowy podział majątku) - jeśli małżonkowie nie moga dojść do porozumienia, a podział majątku wymaga uczestnictwa sądu, sprawa może zostać przedstawiona sądowi, który wyda decyzję w sprawie podziału majątku.

W każdym rozpatrywanym przypadku istotne będzie dokładne określenie wartości i charakteru każdego dobra wspólnego - składnika majątku wspólnego, gdyż pominięcie lub niewłaściwe oszacowanie, może z czasem doprowadzić do wystąpienia dalszych sporów i roszczeń.

rozwód, podział majątku, spadek, zachowek

Co to jest majątek osobisty? Jak rozliczyć majątek wspólny a majątek osobisty każdego z małżonków?

Majątek osobisty to majątek, który należy wyłącznie do jednego z małżonków i nie podlega podziałowi podczas postępowania rozwodowego. Zgodnie z przepisami prawa, majątek osobisty to m.in.:

- odszkodowania za szkody osobowe
- udziały w spółkach osobowych nabyte przed zawarciem małżeństwa lub w czasie jego trwania w drodze darowizny lub spadku
- rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa lub otrzymane w drodze darowizny lub spadku przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa
- rzeczy osobiste, czyli przedmioty użytku osobistego takie jak ubrania, biżuteria, książki, sprzęt elektroniczny, itp.
- wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia emerytalne uzyskane przed zawarciem związku małżeńskiego
- prawa autorskie i majątkowe prawa do utworów nabyte przed zawarciem małżeństwa lub otrzymane w drodze darowizny lub spadku w trakcie trwania małżeństwa


Majątek osobisty będzie zawsze stanowił własność tylko jednego z małżonków i nie będzie podlegał podziałowi w trakcie podzaiłu majątku po rozwodzie. W przypadku wspólności majątkowej, majątek osobisty jest oddzielony od majątku wspólnego i nie jest uwzględniany podczas inwentaryzacji majątku wspólnego.

Majątek wspólny - jakie są składniki majątku wspólnego?

W jaki sposób określana jest wartość majątku podlegającego podziałowi?

Majątek wspólny to majątek, który został zgromadzony przez małżonków w czasie trwania małżeństwa. Do głównych, najważniejszych składników majątku wspólnego należą:

- nieruchomości wraz z ich wyposażeniem, nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa,
- nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa ruchomości takie jak samochody, biżuteria, sprzęt AGD i RTV, meble, przedmioty sztuki, itp.,
- zgromadzone przez małżonków w trakcie małżeństwa środki pieniężne na rachunku bankowym, ale też obligacje, akcje czy depozyty,
- nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa przedsiębiorstwa i udziały w spółkach,
- w skład majątku wspólnego wchodza także dochody i zyski uzyskiwane przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, takie jak wynagrodzenia za pracę, zyski ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce, renty, emerytury i świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Określenie dokładnej wartości majątku podlegającego podziałowi, dokonuje się poprzez sporządzenie inwentaryzacji tego majątku, czyli dokładny spis wszystkich składników majątkowych małżonków. Nastęnie należy dokonać możliwie jak najbardziej precyzyjnego określenia wartość każdego przedmiotu, rzeczy, składnika majątku, głównie nieruchomości, samochodów, przedsiębiorstwa czy udziałów w spółce. Ta wartość może być wspólnie ustalona przez strony za pomocą ugody, lub przy braku porozumienia, zostanie ona określona przez biegłego majątkowego, powołanego przez sąd. Po ustaleniu wartości majątku wspólnego, możliwe jest dokonanie podziału majątku między małżonków, uwzględniając wcześniej uzgodnione proporcje podziału lub te, które zostały określone przez sąd.

prawnik pozew o rozwód wzór

Potrzebujesz porady i pomocy prawnej w kwestii podziału majątku Myszków? Pamiętaj, że w każdej chwili możesz do nas zadzwonić i opisać swój problem - a my rozpoznamy i omówimy temat, określimy możliwości i przedstawimy propozycje dalszego sposobu działania.

Najlepsi prawnicy w Twojej okolicy pomogą w Twojej sprawie.
Kancelaria Prawna Myszków, Adwokat Myszków podział majątku, Adwokat rozwód Myszków


506 246 140


Czy wiesz że? W niektórych krajach, takich jak Włochy, rozwód był nielegalny do 1970 roku

Jak wygląda podział majątku? Jak dokonać podziału majątku?

Co to jest Umowny podział majątku wspólnego? Podział majątku u notariusza?

Umowny podział majątku wspólnego małżonków to taka forma podziału majątku po rozwodzie, która może zostać zastosowana w przypadku małżeństwa, które zdecydowało się na rozdzielność majątkową lub które jest skłonne dobrowolnie podzielić swój majątek wspólny, nawet jeszcze przed rozwiązaniem małżeństwa. Małżonkowie, którzy chcą dokonać podziału majątku na zasadach umownych, sporządzają umowę dotyczącą podziału majątku, która musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa ta koniecznie powinna określać, jakie przedmioty stanowią majątek wspólny, jakie długi są związane z tym majątkiem oraz jakie są proporcje podziału majątku między małżonków. Proporcje te mogą być ustalane dowolnie, jednak zgodnie z przepisami prawa, chyba że strony złożą inne oświadczenie.

Umowa o podziale majątku powinna zawierać również klauzulę dotyczącą ewentualnego wyłączenia przysługującego każdemu z małżonków prawa do zapłaty alimentów w trakcie rozwodu. Jeśli umowa nie zawiera takiej klauzuli, to w razie rozwodu małżonkowie będą nadal mogli domagać się wzajemnego alimentowania.

Umowny podział majątku wspólnego może być korzystną opcją dla małżeństw, które chcą uniknąć długiego i skomplikowanego, a także kosztownego postępowania sądowego i dokonać zgodnego podziału majątku. Warto jednak pamiętać, że umowa ta wymaga sporządzenia w formie aktu notarialnego i może wiązać się z pewnymi kosztami. W takim przypadku podział majątku może być jednak najszybszym i najtańszym rozwiązaniem.

Na czym polega sądowy podział majątku wspólnego po rozwodzie?

W przypadku gdy brak jest zgodnego stanowiska byłych małżonków, podział majątku wspólnego małżeństwa, wszelkie roszczenia stron, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym. Sądowy podział wspólnego majątku małżonków, podział aktywów majątku, ale także zobowiązań i obciążeń majątku (np. kredyt hipoteczny) bywa niejednokrotnie trudny i często budzi wiele niejasności, wątpliwości, czasem stanowczy sprzeciw zaangażowanych stron.

Pomimo nielicznych wyjątków podział majątku wspólnego po rozwodzie wydaje się być oczywisty i relatywnie łatwy do umotywowania Natomiast w aktualnej sytuacji rynkowej, gdzie większość wspólnych gospodarstw domowych oparta jest na kredytach - to już kwestia podziału wzajemnych zobowiąza i długów byłych małżonków, bywa wciąż traktowana "po macoszemu", bez właściwego zrozumienia tematu.

Co z kredytem po rozwodzie? Jak podzielić wspólne zobowiązania?

Podobno nic tak nie cementuje małżeństw, jak wspólny kredyt hipoteczny. Pomijając żartobliwe podejście do tematu - często o wiele łatwiej jest wziąć rozwód niż przeprowadzić podziału majątku po rozwodzie. Budząca duże wątpliwości prawne i przede wszystkim wyjątkowo niełatwa, była dotąd formalność rozliczenia wspólnego kredytu hipotecznego.

O ile kredyt lub kredyty zostały w całości spłacone przed zakończeniem postępowania o podział majątku wspólnego to problem był stosunkowo łatwy w rozwiązaniu. Spłata kredytu - jeśli nastąpiła po rozwodzie przez jednego z małżonków - traktowana była jako nakład z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny i rozliczana w orzeczeniu kończącym postępowanie. Jednak nieczęsto stać jest dotychczasowych małżonków na spłatę kredytu w całości przed zakończeniem postępowania sądowego.

Dalszemu rozliczaniu kredytu spłacanego przez jednego z małżonków stała na przeszkodzie zasada określona w przepisie art. 618§3 kodeksu postępowania cywilnego, stanowiąca w odniesieniu do takich spraw, że po zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego małżonkowie nie mogą już dochodzić dalszego rozliczenia nakładów.

Wraz z rozwojem rynku kredytów hipotecznych konieczność rozliczenia takich kredytów stała się dość powszechna w trakcie postępowań majątkowych w sądach. Jednocześnie brak wyważonego i rozsądnego podejścia do tematu utrudniał sprawiedliwe rozstrzyganie w sprawach o podział majątku małżeńskiego po rozwodzie. W dniu 27 lutego 2019r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 30/18 podjął uchwałę w znaczny sposób zmieniającą dotychczasową interpretację zagadnienia. Stwierdził bowiem, że artykuł 618 § 3 KPC nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego.

W wyniku tejże uchwały i zmian rozumienia przepisu, małżonkowie mogą w skuteczny sposób rozliczyć pomiędzy sobą spłatę kredytu hipotecznego, która została dokonana także po zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego. Zatem małżonek spłacający kredyt po ustaniu małżeństwa nie będzie pokrzywdzony, jeżeli spłaci kredyt zgodnie z harmonogramem i będzie mógł odzyskać od byłego współmałżonka - niezależnie od czasu kiedy spłata nastąpi - całość przypadającego na niego udziału w kredycie.

prawnik pozew o rozwód wzór

Adwokat Myszków, Radca Prawny Myszków? Jesteśmy do Twojej dyspozycji - w każdej chwili możesz do nas zadzwonić i opisać swój problem. A my rozpoznamy i omówimy temat, określimy możliwości i przedstawimy propozycje dalszego sposobu działania.
Potrzebna pomoc w temacie: podział majątku po rozwodzie Myszków?

Wybierzemy właściwego dla Twojej sprawy prawnika, ustalimy ewentualny termin wizyty lub kontaktu


506 246 140

W Twojej miejscowości Myszków osoby, które szukają pomocy prawnej mogą skorzystać z pomocy prawnej adwokata od podziału majątku lub porady prawnej adwokata rozwodowego, który świadczy usługi prawne, w sprawach dotyczących rozwodu, podział majątku dorobkowego (podział majątku wspólnego) i każdej sprawy majątkowej. Kancelaria Adwokacka Myszków prowadzi sprawy rozwodowe, sprawy karne, sprawy majątkowe i inne.Czy wiesz że? Podział majątku wspólnego po rozwodzie jest czynnością wyjątkowo skomplikowaną. Wymaga dużej i wyspecjalizowanej wiedzy prawniczej, sporego nakładu pracy, czasu i środków, koniecznych do ustalenia składników majątku osobistego, powstania majątku wspólnego, ustalenia jaka jest wartość majątku oraz przysługujących praw w zakresie podziału majątku. Dlatego, w tej dziedzinie zawsze warto skorzystać z usług doświadczonych prawników.

Co to jest rozdzielność majątkowa i wspólność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa i wspólność majątkowa to dwa rodzaje uregulowań prawnych dotyczących majątku małżonków.

Wspólność majątkowa to forma uregulowania prawno-majątkowego stosowana w przypadku małżeństw, w których małżonkowie nie zawarli żadnej umowy o rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że cały majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, zarówno ten uzyskany wspólnie, jak i każdego z małżonków indywidualnie, stanowi wspólną własność obojga małżonków. Podczas rozdzielania majątku po rozwodzie, zgodnie z przepisami prawa, każdy z małżonków ma prawo do połowy majątku wspólnego, chyba że sąd zdecyduje o innym podziale majątku ze względu na okoliczności sprawy.

Z kolei rozdzielność majątkowa to forma uregulowania prawno-majątkowego, w której każdy z małżonków posiada swój własny, oddzielny majątek, niezależny od majątku drugiego małżonka. Oznacza to także, że każdy z małżonków jest samodzielnie odpowiedzialny za swoje długi i zobowiązania, a także samodzielnie zarządza swoim majątkiem. W przypadku rozdzielności majątkowej, małżonkowie nie mają wspólnego majątku, co oznacza, że w razie rozwodu nie zachodzi konieczność jego podziału.

Warto zaznaczyć, że decyzja o wyborze formy uregulowania prawno-majątkowego zależy wyłącznie od małżonków i może zostać podjęta przed lub w trakcie trwania małżeństwa.

Jakie są proporcje podziału majątku? Kiedy następuje równy podział wspólności majątkowej małżeńskiej?

W Polsce, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, z założenia majątek wspólny dzielony jest równo między małżonków, a zatem udziały małżonków traktowane są jednakowo, chyba że zachodzą szczególne okoliczności, uzasadniające inny podziału majątku pomiędzy sobą. Oznacza to, że każdy z małżonków ma prawo do połowy majątku wspólnego. Majątek nabyty w czasie trwania małżeństwa, w tym zarobki, nieruchomości, ruchomości, oszczędności, akcje czy udziały w spółkach, podlega podziałowi na dwie równe części, chyba że istnieją okoliczności uzasadniające inny niż połowiczny podział.

Czy może nastąpić nierówny podział majątku dorobkowego?

W zależności od przyczyn rozwodu oraz okoliczności związanych z małżeństwem, może nastąpić nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie. Zgodnie z polskim prawem, zasada podziału majątku wspólnego między małżonków jest taka, że każdy z małżonków ma prawo do połowy majątku wspólnego. Jednakże, w przypadku gdy inny podział majątku jest uzasadniony okolicznościami majątkowymi jednego z małżonków lub sposobem w jaki uczestniczył on w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub w wychowaniu dzieci, sąd może zdecydować o innym niż połowicznym podziale majątku.

Przykładowo, jeśli jeden z małżonków wnosił znacznie większy wkład finansowy w nabycie majątku wspólnego lub był głównym źródłem utrzymania rodziny, to może to wpłynąć na decyzję sądu o nierównym podziale majątku. Podobnie, jeśli jeden z małżonków był wykluczony z aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, np. ze względu na chorobę lub wykonywanie pracy na pełen etat, co uniemożliwiało mu pełne zaangażowanie w prowadzenie gospodarstwa domowego, to również może wpłynąć na decyzję sądu o nierównym podziale majątku.

Nierówny podział majątku może nastąpić również w wyniku ugodowego podziału majątku małżonków. Za obopólną zgodą może nastąpić odstępstwo od przyjętej reguły podziału majątku, każda ze stron umownego podziału majątku otrzyma część ustaloną, przy czym mogą to być znacząco nierówne udziały małżonków.

Warto jednak podkreślić, że każde postępowanie jest indywidualne i wymaga szczegółowej analizy okoliczności danej sprawy. Ostateczna decyzja w sprawie podziału majątku wspólnego należy do sądu, który podejmie ją na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz dostępnych dowodów i argumentów przedstawionych przez strony postępowania.

Czy jest możliwy podział majątku wspólnego małżonków w trakcie postępowania rozwodowego?

Tak, jest możliwy podział majątku wspólnego małżonków w trakcie postępowania rozwodowego. Zgodnie z polskim prawem, małżonkowie mogą wnosić o podział majątku wspólnego przed rozwodem, w trakcie postępowania rozwodowego, a także po jego zakończeniu.

Jeśli małżonkowie mają wspólny majątek, a nie są w stanie porozumieć się co do jego podziału, to mogą zwrócić się do sądu o podział majątku wspólnego. W takim przypadku sąd podejmuje decyzję o podziale majątku wspólnego w oparciu o dowody przedstawione przez strony i stosując obowiązujące przepisy prawa.

Warto jednak zaznaczyć, że postępowanie podziałowe jest często bardziej skomplikowane i czasochłonne niż sam rozwód. Dlatego, jeśli małżonkowie są w stanie porozumieć się co do podziału majątku, warto rozważyć negocjacje i zawarcie ugody przed sądem, co pozwoli uniknąć konieczności prowadzenia dodatkowego postępowania. Dlatego również zasadniczo majątek wspólny dzielony jest przez sądy w oddzielnych postępowaniach, najczęściej po zakończeniu procesu rozwodowego. Aktualnie w Polsce tylko około 5% postępowań rozwodowych kończy się równocześnie wyrokiem określającym podział majątku wspólnego.

Ile kosztuje podział majątku wspólnego małżonków? Jakie są koszty podziału majątku?

Koszty podziału majątku wspólnego małżonków zależą od kilku czynników, takich jak skomplikowanie sprawy, ilość składników majątkowych podlegających podziałowi, a także wybór sposobu przeprowadzenia podziału.

Jeżeli małżonkowie zdecydują się na dobrowolny podział majątku wspólnego i nie ma sporów co do wartości ani sposobów podziału, to koszty mogą być niskie lub znikome. Strony mogą same podzielić majątek i sporządzić stosowną umowę, która musi być następnie zatwierdzona przez sąd. Jednak w przypadku, gdy występują spory co do wartości składników majątkowych lub nie ma porozumienia co do sposobu podziału, konieczne jest skorzystanie z usług prawnika lub biegłego majątkowego, co zwiększa koszty postępowania.

Koszty mogą również znacząco wzrosnąć w przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie skomplikowanego postępowania sądowego, to jest np. gdy należy udowodnić nieważność umowy majątkowej, ustalić właściwe proporcje podziału, czy zabezpieczyć roszczenia jednej ze stron wobec drugiej.

Podsumowując, koszty podziału majątku wspólnego zależą od wielu czynników i mogą wynosić od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych lub więcej, w zależności od okoliczności rozpatrywanej sprawy.

Czy można zrobić podział majątku przed ślubem?

Jak uniknąć podziału majątku wspólnego po rozwodzie?

Można uniknąć podziału majątku wspólnego po rozwodzie na kilka sposobów:

Umowa przedmałżeńska - przed ślubem można sporządzić umowę przedmałżeńską, w której strony określają, co ma być ich osobistym majątkiem i co ma być majątkiem wspólnym. Takie postanowienia będą miały pierwszeństwo przed przepisami prawa i pozwolą na zachowanie osobistej własności każdego z małżonków.
Rozdzielność majątkowa - małżonkowie mogą zdecydować się na rozdzielność majątkową, co oznacza, że każdy z nich posiada swój odrębny majątek i jest odpowiedzialny za swoje zobowiązania. W takiej sytuacji, po rozwodzie, nie ma potrzeby dokonywania podziału majątku wspólnego.
Sporządzenie umowy o podziale majątku - małżonkowie, którzy woleliby uniknąć niejasności co do właściweg podziału majątku mogą sporządzić umowę o podziale majątku przed rozwodem. Takie porozumienie stron powinno zawierać szczegółowe określenia wartości i sposobu podziału dóbr majątkowych oraz zabezpieczeń dla każdej ze stron.
Rozpatrując wybrany przypadek ważne jest, aby dokładnie przeanalizować swoją sytuację i skonsultować się z prawnikiem, który dobierze odpowiednie rozwiązania i zabezpieczy interesy każdej ze stron.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie jest czynnością dość skomplikowaną. Wymaga sporej i wyspecjalizowanej wiedzy prawniczej, dużego nakładu prac, czasu i środków, niezbędnych do określenia składników majątku, ich wartości oraz przysługujących praw. Dlatego, w tym temacie zawsze warto korzystać z usług doświadczonych prawników - adwokatów i radców prawnych.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Pomoc frankowiczom

Unieważnienie kredytu CHF. Pomoc frankowiczom

Wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

Alimenty na dzieci, prawink od alimentów

Jest to świadczenie pieniężne, które jest należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...