Trudne tematy wymagają odpowiedniego wsparcia.

Rozwód Katowice,
zachowek Katowice
podział majątku Katowice

Potrzebujesz pomocy prawnej? Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.

Rozwód z orzeczeniem o winie lub bez

Rozwód to jedna z okoliczności kończących małżeństwo - oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa. Rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego następuje w drodze postanowienia sądowego, na żądanie jednego lub obojga małżonków.

rozwód, podział majątku, spadek, zachowek

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 § 1 wymienia dwie pozytywne przesłanki rozwodu - zupełność i trwałość rozkładu pożycia - z założeniem, że muszą one wystąpić łącznie. Oznacza to dokładnie, że więzi łączące małżonków w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej muszą całkowicie zaniknąć. Dodatkowo, analiza konkretnego przypadku, musi prowadzić do wniosku, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Jeżeli pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia, to takie sytuacje jak wspólne uczestniczenie w wyborach, koncertach czy na przyjęciach u znajomych oraz wspólne spożywanie niektórych posiłków czy pomoc udzielana w czasie choroby, nie będą świadczyć o nawiązaniu pożycia małżeńskiego między skłóconymi stronami.

prawnik pozew o rozwód wzór

Potrzebujesz porady i pomocy prawnej w kwestii rozwodu?
Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.


577 343 349


W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przewidziane są jednakże sytuacje, w których orzeczenie rozwodu nie nastąpi, pomimo wystąpienia wspomnianych pozytywnych przesłanek rozwodu. Do rozwodu nie dojdzie gdyby wskutek rozwodu mogło ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub gdy rozwód byłby sprzeczny z innym zasadami współżycia społecznego. Do rozwodu nie dojdzie również wtedy, gdy żądałby go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. W tej ostatniej sytuacji rozwód będzie jednak możliwy, za zgodą drugiego małżonka, lub gdy jej niewyrażenie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.


Czy wiesz że? W wielu krajach wyrok sądu orzekający rozwód musi być poprzedzony okresem separacji.

A jakie są negatywne przesłąnki rozwodu? W tym celu najlepiej posłużyć się przykładami z życia, których wiele określonych jest w orzecznictwie. I tak, nie będzie godzić w zasady współżycia społecznego orzeczenie rozwodu osób w podeszłym wieku. Jednak sprzeczne z zasadami współżycia społecznego będzie orzeczenie rozwodu w sytuacji, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore i wymaga stałej, bieżącej opieki i pomocu współmałżonka.

Jeśli załóżyć, że odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia, z zasady korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego, to ustawodawca mimo wszystko przyjmuje, że domniemanie to może zastać w konkretnych, indywidualnych przypadkach obalone. Zdaniem sądu najwyższego taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy niegodzenie się na rozwód przez stronę niewinną rozkładu pożycia, trwa mimo upływu czasu. Orzecznictwo zakłada zatem, że brak zgody na rozwód, może prowadzić w niektórych przypadkach do powstania szkody społecznej, w wyniku konieczności utrzymywania formalnego związku małżeńskiego, niemającego szans na faktyczne funkcjonowanie, przy równoczesnym istnieniu związku pozamałżeńskiego, który w odczuciu społecznym powinien zasługiwać na legalizację. Natomiast odmowę wyrażenia zgody na rozwód, podyktowaną względami religijnymi, nie uznaje się za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.


Czy wiesz że? Obecnie prym z najwyższym odsetkiem rozwodów wiedzie Hiszpania, która w 2005 wprowadziła ustawę o tzw. rozwodach ekspresowych

Bardzo częstym powodem wnoszenia o rozwód jest tak zwany problem alkoholowy. Jednak sam fakt uzależnienia od alkoholu jest jednak niewystarczający do orzeczenia rozwodu z tego powodu, ponieważ na mocy art. 23 k.r.o. małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy, którą to w takim przypadku sąd mógłby widzieć właśnie w pomocy w dochodzeniu i utrzymaniu trzeźwego trybu życia. Odstępstwem od tego może być stan, gdy choroba współmałżonka stanowiąca uzależnienie, wynika wyłącznie z jego winy a ponadto małżonek ten nie wykazywał on ani odrobiny silnej woli, by poddać się leczeniu. Tym bardziej nie można zmuszać drugiego małżonka do dalszego pożycia z osobą uzależnioną, zwłaszcza z uwagi na dobro rodziny, w tym głównie małoletnich dzieci stron, jeżeli zachowanie małżonka uzależnionego od alkoholu przejawia charakter drastyczny.

prawnik pozew o rozwód wzór

Masz pytania? Potrzebujesz porady?

Zadwoń i umów się na wizytę


577 343 349Czy wiesz że? W 67,7% przypadków powództwo wnosiła kobieta. 74% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.


Rozwód, zarówno dla kobiety jak i mężczyzny może być trudnym doświadczeniem emocjonalnym dla wszystkich zaangażowanych stron. Aby spokojnie przejść przez proces rozwodu, warto pamiętać o kilku istotnych sprawach:

- Myśl o przyszłości - po rozwodzie, nie kupiaj się na przeszłości, zacznij myśleć o przyszłości i swoich długoplanowych celach,
- Skorzystaj z pomocy profesjonalistów - dobry terapeuta, adwokat, doradca finansowy pomogą Ci przejść przez trudne emocje i skomplikowany proces prawny, a czasem zastąpią w trudnych sytuacjach.
- Pamiętaj o tym, co jest dla Ciebie najważniejsze - skoncentruj się na dobru dzieci, finansach i przyszłości, a nie na szukaniu winy.
- Daj sobie czas na opanowanie emocji - czas rozwodu jest niejednokrotnie trudnym doświadczeniem emocjonalnym i potrzebny jest czas, aby zrozumieć i opanować swoje uczucia.
- Znajdź wsparcie wśród najbliższych - rozmawiaj z ludźmi, na których Ci zależy i którzy Cię zrozumieją.
- Dbaj o siebie - nie zaniedbuj swojego zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Uprawiaj sport, jedz zdrowo i odpoczywaj, korzystaj z walorów przyrody, kontempluj spokój.
- Szanuj decyzję sądu - niezależnie od tego, czy decyzja sądu jest zgodna z twoim punktem widzenia, ważne jest by akceptować ją i respektować.

Podział majątku wspólnego

podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Przy braku zgodnego stanowiska byłych małżonków, podział majątku wspólnego oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym. Podział aktywów majątku, ale także zobowiązań i obciążeń majątku (np. kredyt hipotetczny) bywa trudny i często budzi wiele wątpliwości

Spadek

spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W przypadku braku zgody spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia notarialnego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe. Wnioskodawcą takiego postępowania może być każdy, kto żąda praw do spadku. W jego wyniku sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku

Dochodzenie zachowku

zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik

Zachowek to instytucja prawa spadkowego mająca na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach zrealizowanych przed śmiercią spadkodawcy. Uprawnieni do zachowku mogą żądać zapłaty od osób, które nabyły prawa do spadku.

Rozwód z orzeczeniem o winie lub bez

rozwód, prawnik rozwodowy

Rozwód to jedna z okoliczności kończących małżeństwo - oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa. Rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego następuje w drodze postanowienia sądowego, na żądanie jednego lub obojga małżonków.

Pomoc frankowiczom

pomoc frankowiczom

Zastosowanie przez bank niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych, oraz nagły wzrost kursu CHF spowodowało, ze wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik

Alimenty to termin prawny, który oznacza świadczenie pieniężne należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych. Alimenty mogą zostać ustalone przez sąd w wyniku procesu sądowego...

Porady prawne on-linePorady prawne on-line.
Masz problem prawny? Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad prawnych on-line, świadczonych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne.Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad prawnych. Informacje o punktach świadczących bezpłatne porady prawne dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...