Trudne tematy wymagają odpowiedniego wsparcia.

Rozwód Bydgoszcz,
zachowek Bydgoszcz
podział majątku Bydgoszcz

Potrzebujesz pomocy prawnej? Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.

Rozwód z orzeczeniem o winie lub bez

Rozwód jest - oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa - jedną z okoliczności kończących zalegalizowany związek małżeński. Rozwiązanie ważnego małżeństwa następuje na żądanie jednego lub obojga małżonków, w drodze postanowienia sądowego

rozwód, podział majątku, spadek, zachowek

W art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymienione są dwie pozytywne przesłanki rozwodu, to jest zupełność i trwałość rozkładu pożycia. Należy zauważyć, że muszą one wystąpić łącznie. Wynika z tego, że aby uzyskać orzeczenie rozwodu, więzi łączące małżonków w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej muszą całkowicie zaniknąć. Dodatkowo, każdorazowo, analiza wybranego przypadku, musi prowadzić do wniosku, że z pewnością nie nastąpi powrót małżonków do wspólnego pożycia. Jeżeli zatem pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia, to takie sytuacje jak wspólny udział w czynnościach takich jak np. wybory, zakupy czy spotkania w gronie znajomych oraz wspólne spożywanie posiłków czy doraźna pomoc udzielana w trakcie choroby, nie stanowią o nawiązaniu pożycia małżeńskiego między skłóconymi partnerami.

prawnik pozew o rozwód wzór

Potrzebujesz porady i pomocy prawnej w kwestii rozwodu?
Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.


577 343 349


Przewidziane zostały jednakże sytuacje, w których orzeczenie rozwodu nie następuje, nawet pomimo wystąpienia przesłanek pozytywnych. Nie dojdzie do rozwodu jeżeli istnieje przypuszczenie, że na skutek rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo rozwód byłby sprzeczny z innym zasadami współżycia społecznego lub też w końcu rozwodu żądałby małżonek jedynie winny rozkładu pożycia. W tej ostatniej sytuacji rozwód będzie jednak możliwy, jeśli drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód, lub niewyrażenie takiej zgody byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.


Czy wiesz że? W wielu krajach wyrok sądu orzekający rozwód musi być poprzedzony okresem separacji.

Negatywne przesłanki rozwodu najlepiej opisują przykłady z życia, których szereg dostarcza nam orzecznictwo. Nie godzi w zasady współżycia społecznego orzeczenie rozwodu osób w podeszłym wieku. Natomiast sprzeczne z zasadami współżycia społecznego byłoby orzeczenie rozwodu w sytuacji, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore i wymaga stałej pomocy oraz opieki.

Zakładając, że odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia, z zasady korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego, to ustawodawca przyjął jednak, że domniemanie to może zastać w konkretnych okolicznościach oddalone. Zdaniem sądu najwyższego taka sytuacja pojawia się wtedy, gdy niegodzenie się na rozwód przez stronę niewinną rozkładu pożycia, trwa pomimo upływu czasu. Orzecznictwo zakłada więc, że odmowa wyrażenia zgody na rozwód, może doprowadzić w niektórych przypadkach do powstania szkody społecznej, poprzez konieczność utrzymywania formalnych związków małżeńskich, niemających szans na faktyczne funkcjonowanie, przy jednoczesnym istnieniu związków pozamałżeńskich, które w odczuciu społecznym powinny zasługiwać na legalizację. Natomiast odmowę wyrażenia zgody na rozwód, podyktowaną względami religijnymi, nie można uznać za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego,


Czy wiesz że? Obecnie prym z najwyższym odsetkiem rozwodów wiedzie Hiszpania, która w 2005 wprowadziła ustawę o tzw. rozwodach ekspresowych

Często wskazywanym powodem wnoszenia o rozwodów jest problem alkoholowy. Do orzeczenia rozwodu z tego powodu niewystarczający jest jednak sam fakt uzależnienia od alkoholu, gdzyż jak wynika z art. 23 k.r.o. małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy, którą to w takim przypadku sąd mógłby widzieć właśnie w pomocy w utrzymaniu trzeźwego trybu życia. Wyjątkiem od tej sytuacji może być fakt, że choroba współmałżonka stanowiąca uzależnienie, wynikła całkowicie z jego winy a w dodatku nie wykazywał on ani odrobiny silnej woli, by poddać się leczeniu. Tym bardziej nie można zmuszać drugiego małżonka do dalszego pożycia z osobą uzależnioną, zwłaszcza z uwagi na dobro rodziny, a zwłaszcza małoletnich dzieci stron, jeżeli zachowanie małżonka uzależnionego od alkoholu przejawia charakter drastyczny.

prawnik pozew o rozwód wzór

Masz pytania? Potrzebujesz porady?

Zadwoń i umów się na wizytę


577 343 349Czy wiesz że? W 67,7% przypadków powództwo wnosiła kobieta. 74% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.


Rozwód, zarówno dla kobiety jak i - wbrew potocznym przekonaniom - mężczyzny jest trudnym doświadczeniem emocjonalnym dla wszystkich zaangażowanych stron. Aby godnie przejść przez rozwód, należy pamiętać o kilku istotnych rzeczach:

Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów - terapeuta, adwokat, doradca finansowy mogą pomóc Ci przejść przez trudne emocje i skomplikowany proces prawny.
Pamiętaj o tym, co jest najważniejsze - skup się na dobru dzieci, finansach i przyszłości, a nie na winie i przeszłości.
Daj sobie czas na uspokojenie emocji - rozwód jest trudnym doświadczeniem emocjonalnym i potrzebujesz czasu, aby przetworzyć swoje uczucia.
Znajdź wsparcie w rodzinie i przyjaciołach - rozmawiaj z ludźmi, na których Ci zależy i którzy Cię rozumieją.
Zadbaj o siebie - nie zaniedbuj swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Uprawiaj sport, jedz zdrowo i odpoczywaj.
Szanuj decyzję sądu - niezależnie od tego, czy decyzja sądu jest zgodna z twoim punktem widzenia, ważne jest by akceptować ją i respektować.
Pomyśl o przyszłości - po rozwodzie, nie zatrzymuj się na przeszłości, zacznij myśleć o przyszłości i tym, co chcesz osiągnąć.

Podział majątku wspólnego

podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Przy braku zgodnego stanowiska byłych małżonków, podział majątku wspólnego oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym. Podział aktywów majątku, ale także zobowiązań i obciążeń majątku (np. kredyt hipotetczny) bywa trudny i często budzi wiele wątpliwości

Spadek

spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W przypadku braku zgody spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia notarialnego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe. Wnioskodawcą takiego postępowania może być każdy, kto żąda praw do spadku. W jego wyniku sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku

Dochodzenie zachowku

zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik

Zachowek to instytucja prawa spadkowego mająca na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach zrealizowanych przed śmiercią spadkodawcy. Uprawnieni do zachowku mogą żądać zapłaty od osób, które nabyły prawa do spadku.

Rozwód z orzeczeniem o winie lub bez

rozwód, prawnik rozwodowy

Rozwód to jedna z okoliczności kończących małżeństwo - oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa. Rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego następuje w drodze postanowienia sądowego, na żądanie jednego lub obojga małżonków.

Pomoc frankowiczom

pomoc frankowiczom

Zastosowanie przez bank niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych, oraz nagły wzrost kursu CHF spowodowało, ze wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik

Alimenty to termin prawny, który oznacza świadczenie pieniężne należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych. Alimenty mogą zostać ustalone przez sąd w wyniku procesu sądowego...

Porady prawne on-linePorady prawne on-line.
Masz problem prawny? Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad prawnych on-line, świadczonych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne.Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad prawnych. Informacje o punktach świadczących bezpłatne porady prawne dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...