Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Biura-Prawne.com

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Regulamin

Klauzula informacyjna RODO
Informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie www.biura-prawne.com jest Grzegorz Krakowski, 41-902 Bytom, ul. Miętkiewicza 7, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2) Zgromadzone dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. dostarczenia użytkownikom serwisu www.biura-prawne.com informacji na temat podmiotów świadczących usługi prawne
b. świadczenia użytkownikom serwisu www.biura-prawne.com pomocy prawnej on-line
3) Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o art. 6 ustęp 1.B oraz 1.F ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
4) Każy podmiot, którego dane są przedmiotem przetwarzania ma prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Zgromadzone dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6) Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres rejestracja@biura-prawne.com


Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin użytkowania serwisu informacyjnego i porad prawnych online www.biura-prawne.com, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia uslug dostarczenia użytkownikowi informacji o podmiotach swiadczących usługi prawne, informacji o wybranych zagadnieniach prawno-finansowych oraz usługi porady prawnej online na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami, drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.biura-prawne.com zwanej dalej Serwisem.

§ 2
1. Serwis świadczy usługi informacyjne, polegające na dostarczeniu użytkownikowi informacji o podmiotach swiadczących usługi prawne za pośrednictwem wyszukiwarki lub w drodze połączeń telefonicznych. Serwis dostarcza także informacji o wybranych zagadnieniach prawno-finansowych
2. Usługa porady prawnej online, zwana dalej Usługą, świadczona jest przez wykwalifikowanego pracownika, posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa zwanego dalej Prawnikiem.
3. Usługa może być realizowana z wykorzystaniem pomocy osób prowadzących działalność gospodarczą, legitymujących się uprawnieniami zawodowymi, w szczególności uprawnieniami adwokata, radcy prawnego, aplikanta adwokackiego i aplikanta radcowskiego. O podjęciu współpracy z takimi podmiotami Klient nie zostanie poinformowany, nie będzie to również wynikać z treści udzielonej porady.
4. W ramach realizowanej przez Serwis Usługi, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie przysługuje mu możliwość kontaktu telefonicznego związanego z Usługą, oraz bezpośredniego kontaktu z Prawnikiem w ramach realizowanej Usługi. Ponadto, Usługa nie będzie sygnowana przez Prawnika jego podpisem, pieczątką, imieniem i nazwiskiem. Klientowi nie będą przesyłane żadne dokumenty z treścią porad, pism czy opinii prawnych. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Serwisem a Klientem następują w drodze zgłoszenia w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany w Serwisie lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się w Serwisie

Warunki zawarcia umowy
§ 3
1. W celu skorzystania z Usługi oferowanych przez Serwis, Klient powinien posiadać sprawny sprzęt (komputer, laptop, tablet, telefon itp.) z dostępem do Internetu oraz poczty elektronicznej.
2. Klient dokonując zgłoszenia drogą elektroniczną w Serwisie powinien przedstawić pytanie prawne, na które odpowiedź jest przedmiotem Usługi. Oprócz pytania, Klient powinien wyczerpująco przedstawić stan faktyczny, w szczególności wszystkie niezbędne informacje wraz ze wskazaniem dat ważnych dla udzielenia porady, okoliczności i faktów oraz dokumentów i wszelkich czynności dotychczas podjętych. W razie konieczności, Klient powinien dołączyć do zgłoszenia również załączniki w formie pliku z rozszerzeniem „.doc”, „.jpg”, „pdf”. Ponadto, w zgłoszeniu Klient jest zobowiązany do podania adresu e-mail, który będzie służyć do kontaktu z Serwisem.
3. Wypełnienie i przesłanie Zgłoszenia nie jest zawarciem umowy, i nie rodzi żadnych zobowiązań ani ze strony Klienta, ani ze strony Serwisu.
4. Po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego, Serwis przystępuje do bezpłatnej wyceny Usługi. Po dokonaniu wyceny, jest ona przesyłana na adres mailowy podany przez Klienta.
5. Cena usługi przedstawiona w wycenie jest wyrażona w polskich złotych, obejmuje podatek VAT w wysokości 23%. Cena jest uzależniona od danych przedstawionych przez Klienta, stopnia skomplikowania sprawy, czasu i nakładu pracy niezbędnego do wykonania Usługi.
6. Serwis zastrzega prawo do żądania pełniejszego przedstawienia stanu faktycznego, doprecyzowania pytania będącego przedmiotem Usługi, lub przedstawienia załączników koniecznych do prawidłowej wyceny i wykonania Usług.

§ 4
1. Jeżeli Klient akceptuje wycenę Usługi, zobowiązany jest do dokonania wpłaty sumy wskazanej w wycenie. Wpłaty dokonuje się za pośrednictwem systemu płatności lub przelewem na rachunek bankowy podany Klientowi w emailu z wyceną Usługi.. Tytułem wpłaty powinien być numer zgłoszenia, podany Klientowi w emailu z wyceną Usługi.
2. Korzystając z Serwisu, Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, podania prawidłowego adresu email, a także informowania Serwisu o każdoczesnej zmianie adresu email. Klient zobowiązany jest również do podania informacji o których mowa w § 3 ust. 6. W przypadku zaniechania tych obowiązków, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z powodu niemożności zapoznania się przez Klienta z treścią przesłanej przez Serwis wiadomości, lub skontaktowania się z Klientem, a także z niepełnością odpowiedzi na pytanie będące przedmiotem Usługi.
3. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, w szczególności w sytuacji braku zaufania Klienta do wykonującego usługę, ujawnienia się okoliczności, o których Klient nie poinformował w zgłoszeniu, zmiany stanu prawnego, lub stanu faktycznego istniejącego w chwili zawarcia umowy, czy nieuiszczenia opłaty dotyczącej zapytania, które narusza zasady opisane w niniejszym Regulaminie. W przypadkach gdy Klient dokonał już wpłaty na konto, a prowadzący Serwis po wstępnym przyjęciu usługi do realizacji, nie podejmie się jej realizowania, uiszczona przez Klienta kwota podlega niezwłocznemu zwrotowi w całości, na rachunek z którego wpłaty dokonano. Od wpłaconej kwoty podlegającej zwrotowi Klientowi nie przysługują odsetki za zwłokę.

Wykonanie umowy
§ 5
1. Usługodawca przystąpi do wykonania Usługi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
2. Termin realizacji usługi wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. W przypadku niewypełnienia przez Klienta obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, wykonanie Usługi zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Klienta, o czym Serwis niezwłocznie zawiadomi Klienta.
3. Poza przypadkami określonymi powyżej, zmiana terminu wykonania Usługi może nastąpić tylko w przypadku spraw szczególnie zawiłych wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień lub z powodu siły wyższej. O zmianie terminu wykonania Usługi, Serwis niezwłocznie zawiadomi Klienta.

§ 6
1. Zakres realizowanej Usługi jest uzależniony od stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta w Zgłoszeniu. Klient nie może powoływać się na niekompletność udzielonej porady lub jej nieprzydatność, a także nie może żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, jeśli nie podał pełnego i wyczerpującego opisu stanu faktycznego w Formularzu Zgłoszeniowym.
2. Usługa może zawierać indywidualną interpretację danego stanu faktycznego z uwagi na brak powszechnie wiążącej wykładni prawa. Rozbieżności lub kontrowersyjne teorie w doktrynie, praktyce i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych nie mogą być podstawą do reklamacji usługi.

Prawo odstąpienia od umowy
§ 7
1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę, której przedmiotem jest świadczenie Usługi, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: porady@biura-prawne.com
2. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępnionego przez Serwis. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, to jest w sytuacji, gdy Serwis wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
5. W razie dokonania skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Klienta kwota podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, na rachunek z którego wpłaty dokonano

Polityka prywatności
§ 8
1. Korzystając z Serwisu Klient akceptuje zasady Polityki Prywatności.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient wpisując swoje dane osobowe na stronie Serwisu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i że akceptuje wszystkie jego postanowienia. Ponadto, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i usunięcie tych danych przez prowadzącego Serwis.
3. Prowadzący Serwis nie zamieszcza żadnych danych Klienta w Serwisie, nie archiwizuje także żadnych danych Klienta, z wyjątkiem danych, których użycie jest niezbędne dla prowadzenia księgowości. Podany przez Klienta adres e-mail, prowadzący Serwis wykorzystuje jedynie we własnych celach korespondencyjnych.
4. Właściciel, ani administrator Serwisu nie gromadzą żadnych danych osobowych Klientów, w związku z czym Klient nie ma możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Właściciel i administrator Serwisu nie sprzedają, ani nie udostępniają osobom trzecim danych Klientów. Wyjątek stanowi jedynie udostępnienie danych Klienta podmiotom współpracującym, o których mowa w §2 ust.2.
6. Serwis www.biura-prawne.com stosuje tzw. cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze Klienta. Nie mają na celu pozyskania jakichkolwiek informacji osobowych o Kliencie, a jedynie mają na celu m.in. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Klienta, optymalizacji procesu korzystania z Serwisu oraz tworzenie statystyk. Klient może jednak wyłączyć mechanizm cookies w każdej chwili, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Usunięcie lub zmiana ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

Odpowiedzialność serwisu
§ 9
1. Klient uzyskane w ramach świadczenia Usługi informacje i porady prawne wykorzystuje jedynie na własną odpowiedzialność i ryzyko, za które nie ponosi odpowiedzialności prowadzący Serwis, ani inne podmioty, którym prowadzący Serwis zleci wykonanie tych usług.
2. Prowadzący Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych, niezastosowaniem się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu, lub szkodą powstałą w skutek działań siły wyższej lub z tytułu innych przyczyn niezależnych od prowadzącego Serwis.
3. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie kont e-mail Klienta.
4. Usługi świadczone wykonywane są z zachowaniem należytej staranności. Ani Serwis, ani podmioty z nim współpracujące, nie gwarantują osiągnięcia konkretnych, określonych i oczekiwanych efektów, po zastosowaniu się do informacji udzielonych w przesłanej Klientowi odpowiedzi.
5. Serwis, lub inny podmiot wykonujący dla Klienta zleconą usługę, nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne konsekwencje związane z nieprzekazaniem istotnych informacji, podaniem błędnych informacji lub nieprecyzyjnym sformułowaniem zapytania.

Reklamacje
§ 10
1. W przypadku zastrzeżeń do wykonania Usługi, Klient, w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa ta została lub miała zostać wykonana, może zgłosić pisemną reklamację na adres Grzegorz Krakowski, 41-902 Bytom, ul. Miętkiewicza 7
2. Serwis rozstrzyga reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, informując o wyniku postępowania Klienta. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni nie oznacza uznania reklamacji przez Serwis.
3. W razie uwzględnienia reklamacji Serwis, w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia, dokonuje zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w części lub w całości.
4. Podstawą reklamacji nie mogą być w szczególności następujące okoliczności:
a) Treść udzielonej porady wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu Klienta, z uwagi na rozbieżności w interpretacji prawa, lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
b) Treść udzielonej porady wskazuje, że niezbędne byłoby zwrócenie się o interpretację indywidualną przepisów prawa;
c) Treść udzielonej odpowiedzi nie potwierdza wersji zdarzeń przedstawionej przez Klienta w zapytaniu;
d) Treść udzielonej porady jest niekorzystna dla Klienta lub też Klient pozostaje w błędnym przekonaniu co do swoich racji, praw, uprawnień lub obowiązków;
e) Serwis odmawia udzielenia odpowiedzi na pytanie dodatkowe lub doprecyzowujące, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli wykraczają one poza zakres pierwotnego zapytania przesłanego przez Klienta za pomocą Zgłoszenia
f) Usługa została zrealizowana z opóźnieniem, ale Klient zaakceptował taki stan rzeczy;
g) Usługa została zrealizowana z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe
§ 11
1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie z Serwisu jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej www.biura-prawne.com i ma zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych na jego podstawie po tej dacie.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej www.biura-prawne.com. Zapytania złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu, są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu wysłania przez Klienta Formularza Zgłoszeniowego.

§ 12
1. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Serwis.
2. Prowadzący Serwis może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią, lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej. Może w szczególności także Serwis sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. Klient poprzez skorzystanie z Serwisu wyraża zgodę na powyższe czynności i oświadcza, że nie będzie konieczna jego odrębna zgoda w tym zakresie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszym Serwisem, dostępnym pod adresem www.biura-prawne.com administruje Grzegorz Krakowski, 41-902 Bytom, ul. Miętkiewicza 7
5. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających pomiędzy Klientem a Serwisem jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód


Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Pomoc frankowiczom

Unieważnienie kredytu CHF. Pomoc frankowiczom

Wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

Alimenty na dzieci, prawink od alimentów

Jest to świadczenie pieniężne, które jest należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...