Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces prawny umożliwiający osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, wyjście z długów poprzez restrukturyzację lub umorzenie części zobowiązań. Jest to ostateczne rozwiązanie dla tych, którzy nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań w przewidzianym czasie. Proces ten, choć skomplikowany, może przynieść ulgę i nowy start dla osób zmagających się z poważnymi problemami finansowymi. W Polsce instytucja upadłości konsumenckiej została wprowadzona w życie w 2009 roku i od tego czasu przechodziła liczne zmiany, mające na celu ułatwienie dostępu do niej oraz uproszczenie procedur.

Upadłość Konsumencka

Kiedy warto rozważyć upadłość konsumencką?

Zanim podejmiesz decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, warto zastanowić się, czy spełniasz określone kryteria i czy jest to najodpowiedniejsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji. Upadłość konsumencką warto rozważyć, gdy:

 1. Brak możliwości spłaty długów: Twoje zadłużenie jest tak duże, że nie jesteś w stanie spłacić go w przewidzianym czasie, nawet przy zastosowaniu restrukturyzacji długów.
 2. Brak realnych perspektyw poprawy sytuacji finansowej: Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie w najbliższej przyszłości, co uniemożliwia regulowanie bieżących zobowiązań.
 3. Nieudane próby negocjacji z wierzycielami: Podjęte próby negocjacji z wierzycielami nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a dalsze próby nie mają sensu.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, musisz spełniać pewne warunki:

 1. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: Upadłość konsumencka jest dostępna wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z innych form restrukturyzacji.
 2. Trwała niewypłacalność: Musisz wykazać, że jesteś niewypłacalny, czyli nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań w terminie.
 3. Dobra wola: Musisz udowodnić, że Twoja niewypłacalność nie wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej składa się z kilku etapów:

 1. Złożenie wniosku: Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do sądu rejonowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe informacje na temat Twojej sytuacji finansowej, w tym spis majątku, spis wierzycieli oraz wysokość zobowiązań.
 2. Weryfikacja wniosku przez sąd: Po złożeniu wniosku sąd przeprowadza jego weryfikację. Jeśli wniosek jest kompletny i zasadny, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
 3. Ustanowienie syndyka: Sąd wyznacza syndyka, który zarządza procesem upadłościowym. Rolą syndyka jest m.in. sporządzenie spisu majątku dłużnika, przeprowadzenie likwidacji majątku oraz podział uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli.
 4. Likwidacja majątku: Syndyk przeprowadza likwidację majątku dłużnika, co oznacza sprzedaż składników majątku i uzyskanie środków na spłatę wierzycieli. Należy pamiętać, że niektóre składniki majątku mogą być wyłączone spod egzekucji, np. podstawowe wyposażenie domu.
 5. Ustanowienie planu spłaty: Po likwidacji majątku syndyk sporządza plan spłaty wierzycieli. Plan ten określa, w jaki sposób i w jakim terminie dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania. Plan spłaty może obejmować umorzenie części długów, jeśli sytuacja finansowa dłużnika na to nie pozwala.
 6. Realizacja planu spłaty: Dłużnik zobowiązany jest do realizacji planu spłaty zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku braku możliwości realizacji planu, dłużnik może zwrócić się do sądu o jego modyfikację.
 7. Zakończenie postępowania: Po zakończeniu realizacji planu spłaty sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. W wyniku tego postanowienia dłużnik zostaje zwolniony z pozostałych zobowiązań.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą zarówno korzyści, jak i pewne konsekwencje:

Korzyści:

 1. Uwolnienie od długów: Najważniejszą korzyścią jest uwolnienie od niespłacalnych zobowiązań, co pozwala na nowy start finansowy.
 2. Zatrzymanie postępowań egzekucyjnych: Ogłoszenie upadłości powoduje zatrzymanie wszelkich postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi.
 3. Ochrona majątku: Część majątku dłużnika może być chroniona przed likwidacją, co pozwala na zachowanie podstawowych środków do życia.

Konsekwencje:

 1. Utrata części majątku: Dłużnik może stracić część swojego majątku w wyniku likwidacji przeprowadzonej przez syndyka.
 2. Obniżenie zdolności kredytowej: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej negatywnie wpływa na zdolność kredytową dłużnika, co może utrudnić uzyskanie kredytów w przyszłości.
 3. Rejestracja w rejestrach dłużników: Informacja o ogłoszeniu upadłości może znaleźć się w rejestrach dłużników, co może wpłynąć na reputację dłużnika.

Alternatywy dla upadłości konsumenckiej

Zanim zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, warto rozważyć alternatywne rozwiązania, które mogą pomóc w wyjściu z długów:

 1. Negocjacje z wierzycielami: Podjęcie prób negocjacji z wierzycielami w celu uzyskania lepszych warunków spłaty zobowiązań, np. wydłużenia terminu spłaty lub zmniejszenia wysokości rat.
 2. Konsolidacja długów: Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego pozwala na spłatę kilku zobowiązań jednym kredytem, co może obniżyć miesięczne raty.
 3. Restrukturyzacja zadłużenia: Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami, która pozwala na zmianę warunków spłaty długów.
 4. Pomoc doradcy finansowego: Skorzystanie z usług doradcy finansowego, który pomoże w opracowaniu planu wyjścia z długów oraz negocjacjach z wierzycielami.

Pamiętaj, że proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest skomplikowany, długotrwały i wiąże się z zebraniem i przygotowaniem dokumentacji oraz złożeniem do sądu odpowiednio uargumentowanego wniosku. Jeśli nie chcesz pozostawiać przypadkowi tej ważnej dla Ciebie kwestii - zadzwoń i skonsultuj się z naszym prawnikiem. Są adwokaci i radcy prawni, którzy specjalizują się w prowadzeniu spraw o upadłość konsumencką


Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skomplikowanym procesem, który wymaga spełnienia określonych warunków i przejścia przez kilka etapów proceduralnych. Jest to jednak skuteczny sposób na uwolnienie się od niespłacalnych długów i rozpoczęcie nowego życia finansowego. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową, skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym oraz rozważyć alternatywne rozwiązania. Upadłość konsumencka to ostateczność, ale dla wielu osób może okazać się jedynym wyjściem z trudnej sytuacji finansowej i szansą na nowy start.


Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...